Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Marketing zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSMKZ KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Petra Hospodková (gar.), Michaela Steklá
Cvičící:
Petra Hospodková (gar.), Lucie Benešová, Michaela Steklá
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Základní pojmy marketingu; specifika zdravotnického trhu. Postavení marketingu ve zdravotnictví, tři pozice marketingu marketing zdravotnických služeb, marketing zdravotnické techniky a marketing nákupu ve zdravotnickém zařízení. Důraz je kladen na koncepci produktu/služby, jeho kvality jako nejdůležitějšího faktoru konkurenceschopnosti a základních znalostí exportních a importních aktivit se zaměřením na specifika marketingu a obchodu se zdravotnickou technikou. Součástí předmětu je prezentace praktických příkladů z firem zabývajících zdravotnickou technikou v ČR a cvičení na konkrétních situacích. Analýza: vnitřní analýza, analýza vnějšího prostředí, analýza konkurence na trhu se zdravotnickou technikou. Specifika marketingu služeb. Jak přistupovat k marketingovému mixu ve zdravotnictví. Cena: stanovení ceny, struktura ceny. Komunikační mix ve zdravotnictví. Předmět vychází z obecné teorie marketingu, popisuje jednotlivé prvky marketingového mixu, rozebírá marketingové strategie a aplikuje je na podmínky poskytování zdravotnických služeb. V každé ze třech rozebíraných pozic se studenti seznamují s praktickými postupy využití marketingu.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu jsou následující:

1.Aktivní účast na seminářích (maximálně 2 absence)

2.Povinná účast na přednáškách s externími vyučujícími (info předem)

Podmínky zkoušky

Celkem má student možnost získat max 100 bodů, přičemž:

- 30 bodů lze získat z aktivit na seminářích

a

- 70 bodů lze získat ze souhrnného testu ve 14 týdnu semestru

Způsoby lze kombinovat

Celková známka je udělena dle platné stupnice ECTS

Kombinovaná forma studia má poměr známky: 70bodů (test), 30bodů (aktivity na seminářích)

Osnova přednášek:

1. přednáška - Marketing produktu vs. marketing služeb

- možnosti marketingu ve zdravotnictví, principy tržního mechanismu ve zdravotnictví, poptávka a nabídka zdravotnických služeb, marketingové koncepce

2. přednáška - Strategický marketing

- tržní matrix, SWOT, trendová analýza, KFS, Benchmarking, Hodnocení konkurentů

3. přednáška - Marketingový informační systém, Marketingový mix ve zdravotnictví - Produkt

- specifika marketingového mixu ve zdravotnictví, produkt jako hodnota pro klienta, životní cyklus výrobku,

4. přendáška - Segmentace trhu a typologie zákazníků

- vliv na rozhodovací proces spotřebitele

- způsoby pokrytí trhu, vztah zákazníka k trhu

5. přednáška - Marketingový mix ve zdravotnictví - Místo, Cena

- poskytování služby, řízení nákladů a jeho hodnoty cena jako náklady klienta, specifika cenové koncepce ve zdravotnictví, současné problémy cenotvorby zdravotnických prostředků

6. přednáška - Marketingový mix ve zdravotnictví - Propagace - reklama, PR, přímý marketing, tisková zpráva, zájmové skupiny

7. přednáška - Provádění marketingových analýz

- BCG matice, TOWS, další marketingové strategie

8. přednáška - Marketingový výzkum

-kvalitativní a kvantitativní výzkumné techniky,

9. přednáška - Public Relations

- Veřejné mínění, Publicita, Corporate Identity, CSR, Image, Zainteresované strany

10. přednáška - Online marketing

- internetová optimalizace, bannery, google analytics, požadavky na web, PPC, affiliate mkt

11. přednáška - Positioning

- značková politika

- positioning - strategie, přístup USP, ESP,

-značka a psychologie barev, branding, rozvoj značky

12. přednáška - Marketing zdravotnických prostředků

- strategie a marketingové nástroje výrobců zdravotnické techniky, regulace trhu, příprava produktů pro uvedení na trh, klíčové faktory úspěšnosti zdravotnických prostředků na trhu,

principy distribuce a cen na trhu zdravotnictví, cenotvorba zdravotnických prostředků

13. přednáška - model 4C, 4S, 4E

14. přednáška - CRM, nové formy marketingu

Osnova cvičení:

1. seminář - Organizace cvičení

- úvod, systém hodnocení

- seznámení s bodovým systémem

- diskuse na téma: „marketing ve veřejném zdravotnictví“

- porovnání přístupů při CSR

2. seminář - SWOT analýza

- zpracování SWOT analýzy na konkrétní produkt ve zdravotnictví - vážená matice - případová studie

3. seminář - Marketingový mix - produkt

- značková politika, analýza silných a slabých stránek, pozitivní a negativní příklady ve zdravotnictví

- rozbor vrstev produktu/služby - případová studie

4. seminář - Segmentace trhu na vybraný druh služby

- návrh na segmentaci pro produkt Tena Man - případová studie

- situační analýza, analýza cílové skupiny

5. seminář - Marketingový mix - distribuce

- zhodnocení distribučních cest pro Tena Man - případová studie

6. seminář - Marketingový mix - propagace

- analýza tiskové zprávy, tvorba vlastní flash news

- příklady špatných a dobrých tiskových zpráv ve zdravotnictví

7. seminář - Provádění mkt analýz

- příklad na BCG, kritika metody, další portfolio analýzy - řešené příklady

8. seminář - Marketingový výzkum

- tvorba dotazníku na konkrétní produkt ve zdravotnictví - případová studie

- správné zaměření dotazníku na CS

9. seminář - Public Relations

- CSR vybrané firmy se zdravotnickou technikou

- stakeholders management - rozbor zájmových skupin - případová studie

10. seminář - Online marketing

- analýza webdesignu a typu bannerů používaných u vybrané značky zdravotnických výrobků nebo techniky

11. seminář - Positioning - značková politika

- identifikace chyb stávajícího positioningu u konkrétního výrobce a návrh jeho repositioningu

12. seminář - Nové formy marketingu

13. seminář - CRM, CSR

- analýza Corporate Social Responsibility u vybraného ZZ - případová studie

14. seminář - Opakování - pojmy, případové studie

Cíle studia:

Cílem predmetu je seznámit studenty se základy marketingu zdravotnického zarízení a zdravotnické techniky a jeho jednotlivymi disciplínami. Duraz je kladen na koncepci produktu, jeho kvality jako nejdulezitejsího faktoru konkurenceschopnosti. Predmet vychází z obecné teorie marketingu, popisuje jednotlivé prvky marketingového mixu, rozebírá marketingové strategie a aplikuje je na podmínky poskytování sluzeb. V cásti cvicení si studenti vyzkousí tymovou práci, která je vzdy smerována prímo k poskytovatelum zdravotní nebo sociální péce nebo do prostredí firem podnikajících ve zdravotnictví.

Studijní materiály:

[1] KOTLER, P.: Marketing management. 10. rozsírené vydání. Grada Publishing, Praha 2001. ISBN: 80-247-0016-6

[2] VASTIKOVA, M.: Marketing sluzeb efektivne a moderne; Grada Publishing, Praha 2008.

[3] EXNER,L.; RAITER, T.; STEJSKALOVA, D.: Strategicky marketing zdravotnickych zarízení; Professional Publishing; Praha, 2005.

[4] KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada, 2003. ISBN: 80-247-0513-3

[5] KAMRAN, K.: Proč už neplatí tradiční marketing, Brno: Computer Press 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-435

Steklá M.

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Út
místnost KL:B-137
Hospodková P.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1770906.html