Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSZPO KZ 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Obsahem předmětu je problematika zdravotnické legislativy. Základy práva a správního procesu, principy a zásady zdravotnické legislativy. Stěžejní zákony pro biomedicínské inženýrství. Uvedení výrobku na trh a normy s tím spojené. Nákup zdravotnické techniky. Medicínské právo - informovaný souhlas, poučení pacienta, odmítnutí zdravotní péče, ukončení péče o pacienta. Průmyslové vlastnictví a jeho ochrana (patenty, vzory). Právní ochrana duševního vlastnictví.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu: Povinná účast na přednáškách externistů. Účast na seminářích (povoleny 2 absence). Každé cvičení tvorba samostatné práce. Každé cvičení je bodováno 10 body. Celkový počet bodů ze cvičení je max. 120. Závěrečný test z okruhů předmětu dle harmonogramu přednášek a cvičení. Minimální počet bodů ze závěrečného testu nutný pro absolvování předmětu je 20 b. z celkových 40 možných. Výsledná známka se skládá z 50 % bodů získaných na cvičení a bodů z testu.

Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

1. Technologická centra, parky, spin-off firmy. Ochrana duševního vlastnictví - patentové rešeršní databáze (vyhledávání).

2. Ochrana duševního vlastnictví - úvod. Informační a vzdělávací aktivity Úřadu průmyslového vlastnictví. Internetová prezentace Úřadu, Rešerše, Rešeršní databáze.

3. Právní ochrana duševního vlastnictví. Sledování stavu vybraných oblastí techniky. Vzdělávací činnost, PATLIB centra.

4. Základy práva a správního procesu. Seznámení s pojmy - Občanské právo. Trestní právo. Obchodní právo. Princip a zásady zdravotnické legislativy. Zákon o zdravotních službách.

5. Uvedení výrobku na trh. Zákon o zdravotnických prostředcích. Normy s tím spojené. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Nařízení vlády k zákonu o technických požadavcích na výrobky. Zákon o metrologii

6. Medicínské právo. Informovaný souhlas, poučení pacienta. Lege artis. Odmítnutí přijetí pacienta, odmítnutí zdravotní péče. Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka. Ukončení péče o pacienta. Právní aspekty vztahu lékaře a pacienta.

7. Zákon o veřejných zakázkách. Akreditace zdravotnických zařízení. Certifikace ISO

Osnova cvičení:

1. Úvodní hodina. Podmínky zápočtu. Organizace předmětu.

2. Ochrana duševního vlastnictví - patentové rešeršní databáze (vyhledávání). Práce s materiály. Získání patentu.

3. Právní ochrana duševního vlastnictví. Sledování stavu vybraných oblastí techniky.

4. Případové studie - žádosti, odvolání, smlouvy. Pracovní smlouva, dohoda o provedení činnosti, dohoda o provedení práce. Systém práva.

5. Případové studie - změna zdravotní pojišťovny, povinnosti plátce a poplatníka. Právo na zdravotnické informace. Sociální a zdravotní pojištění.

6. Případová studie: Klinické zkoušky a klinické hodnocení.

7. Případová studie: Klinické zkoušky a klinické hodnocení.

8. Zákon o zdravotních službách. Základní pojmy v oblasti práva.

9. Uvedení výrobku na trh. Kategorizace zdravotnických prostředků.

10. Bezpečnostně technická kontrola. Prohlášení o shodě.

11. Metrologický řád nemocnice. Metrologická konfirmace.

12. Výuka odpadá. Učí se dle pátečního rozvrhu.

13. Akreditace zdravotnických zařízení. Systém managementu jakosti - certifikace ISO.

14. Veřejné zakázky

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s právy a povinnostmi vyplývajících ze současné legislativy týkajících se problematiky zdravotnictví. Důraz je kladen na seznámení studentů s hlavními body a myšlenkami obsaženými v zákonech, nařízeních a normách České republiky a direktivách EU pro oblast zdravotnictví. Student je dále seznámen s problematikou ochrany průmyslového vlastnictví: smyslem, základními principy, strukturou a působností orgánů. Student by měl mít po absolvování předmětu ucelený přehled v problematice zdravotnické legislativy a ochrany průmyslového vlastnictví.

Studijní materiály:

Sádovský, S.: Základy práva. Praha, Karolinum 2003

Vondráček, L.: Základy zdravotnického práva pro posluchače 2. LF UK. Praha, Karolinum 2004

Jakl, L.: Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů, ÚPV 2004

Pičman, D.: Průmyslově právní informace a rešeršní systémy, ÚPV 2008

Internetové zdroje:

http://www.upv.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1770806.html