Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSZUM Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o soudobé urgentní medicíně a medicíně katastrof v návaznosti na úkony standardizované první pomoci. Jádro předmětu proto tvoří popis stavů bezprostředního ohrožení života a zdraví v jednotlivém a v hromadném výskytu; netraumatického a traumatického původu; organizace péče o tyto stavy v kontinuitě přednemocniční a nemocniční neodkladné péče, v právním a technickém prostředí, a s psychologickou podporou obětí i záchranářů.

Student by měl být schopen rozpoznat stav bezprostředního ohrožení života a zdraví, popsat základní algoritmus poskytování pomoci, konstrukci zdravotnického záchranného systému od místa vzniku stavu bezprostředního ohrožení života a zdraví až do cílového zdravotnického zařízení, včetně zásad třídění postižených v podmínkách hromadného výskytu, pochopit jeho podstatu a význam, mimo jiné ve vztahu k nástrojům společnosti pro záchranné a likvidační práce, tj. integrovaný záchranný systém. Musí mít znalosti o způsobu a metodách léčby a monitorování zdravotního stavu nemocného.

Požadavky:

Zápočet

Zápočet bude udělen na základě aktivity jednotlivých posluchačů na seminářích a praktických nácvicích.

Zkouška

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet.

Forma ústní zkoušky (2 otázky ze souboru, který bude studentům předán v průběhu semestru) v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na pochopení podstaty stavů bezprostředního ohrožení života (trojice základních životních funkcí a odezva poruch v organizmu), zvládnutí algoritmu pro urgentní stavy (úkony život zachraňující), organizace řetězu přežití a obsah jednotlivých kroků, včetně použití AED. Součástí zkoušky bude i ověření znalostí posluchače z oblasti řešení hromadných neštěstí, třídění a řízení zdravotnictví z a krizových situací.

Osnova přednášek:

Seznámení se s oborem, urgentní příjem, jednotka intenzivní péče

Náhlá zástava oběhu

Akutní dušnost a bolesti na hrudi

Cévní mozkové příhody

Náhlé příhody břišní

Osnova cvičení:

Kardiopulmonální resuscitace

Monitorace v urgentní medicíně

Operační řízení zdravotnické záchranné služby

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastějšími stavy bezprostředního ohrožení života a zdraví osob v jednotlivých medicínských oborech, včetně otrav, úrazů, infektů a fyzikálních dějů soudobých bezpečnostních hrozeb (živelní pohromy, průmyslové havárie, epidemie, pandemie, terorismus, ozbrojený konflikt).

Student se seznámí zejména s podstatou stavů bezprostředního ohrožení života a zdraví, s ději v organismu směřujícími k smrti, invaliditě a poškození zdraví; s principy zvrácení těchto dějů a odvrácení smrti prostřednictví možností soudobé urgentní medicíny, intenzivní medicíny, intervenční medicíny, válečné medicíny a medicíny katastrof.

Nosným programem předmětu je pak zvládnutí principů výstavby zdravotnického záchranného systému v závislosti na vyvolávající příčině, osvojení si postavení zdravotnictví v Integrovaném záchranném systému a v systému krizového řízení při zvládání následků katastrof.

Studijní materiály:

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

[1] Šeblová, J., Knor, J. a kol.: Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Grada, Praha 2013, ISBN 978-80-247-4434-6

[2] Knor, J., Málek, J.: Farmakoterapie urgentních stavů. Maxdorf, Praha 2014, ISBN 978-80-7345-386-2

[3] Etylová,F., Mucha, J. a kol. autorů: Přednemocniční neodkladná péče. Druhé přepracované vydání. NCONZO Brno, 2004; ISBN 80-7013-379-1

[4] Pokorný, J. et al.: Lékařské první pomoc. Galén Praha 2001, ISBN 80-7262-214-5

[5] Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V., Neklapilová, V., Vraspírová, H.: Krizová připravenost zdravotnictví. NCONZO Brno, 2007; ISBN 978-80-7013-452-8

[6] Pokorný, Jiří et al.: . Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-726-2259-5

[7] Kolektiv autorů: Standardy první pomoci. ČČK, Praha 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1770506.html