Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ekonomika zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSEZZ Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Petra Hospodková (gar.)
Cvičící:
Petra Hospodková (gar.), Barbora Klíčová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky zdravotnického zařízení (nemocnice, veřejné i soukromé ambulance) jakými jsou efektivnost provozu zařízení, jeho náklady a výnosy, řízení financí ve zdravotnictví, zdravotnický marketing a další zdravotně odborné činnosti a funkce ve smyslu jejich řízení. Seznamuje se specifiky zdravotnických zařízení a poskytuje syntetický pohled na fungování zdravotnické firmy. Klade si za cíl rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti nástrojů finančního řízení, způsobu financování zdravotnických potřeb, jakož i rozborů výkonnosti.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičeních s minimálně 85% účastí.

Obhájení seminární případové studie. Případová studie je obhajována ve 14 týdnu semestru, stejně tak její textové znění je odesláno elektronicky vyučujícímu do konce 14 týdne (DFS). Studenti kombinované formy studia odesílají práci do 31.5. 2019

Podmínky zkoušky: Úspěšné zvládnutí testu. Maximální počet bodů, které může student dosáhnout je 100.

Rozsah bodového vyhodnocení písemného testu:

Od 0 do 50 bodů - student nedosáhl potřebný počet pro úspěšné absolvování písemné části testu, do výkazu o studiu se uvede klasifikační stupeň F. Student má možnost se přihlásit na opravný termín, který je vypsaný v dostatečném časovém předstihu.

Od 51 do 70 bodů - student postupuje na ústní zkoušku, kde bude přednášejícím dodatečně prozkoušen. Termín ústní zkoušky bude zveřejněn přednášejícím.

Od 71 do 100 bodů - klasifikace se zapisuje do výkazu o studiu podle dosaženého bodového hodnocení klasifikační stupnice ECTS.

Při klasifikačním stupni D,E je student ústně přezkoušen

Osnova přednášek:

1. Zdravotnický systém - specifika ekonomiky ve zdravotnictví, typologie podniků a klasifikace zdravotnických zařízení

2. Zákon o obchodních korporacích. Podnikatelský plán. Důležité právní formy podnikání ve zdravotnictví

3. Produkční kapacita podniku. Specifika produkční kapacity ve zdravotnickém zařízení

4. Majetek zdravotnického zařízení, stálá aktiva, oběžná aktiva, zdroje krytí majetku

5. Výkony ve zdravotnictví, Výsledek hospodaření, Výkaz zisku a ztráty. Specifika zisku ve zdravotnictví

6. Náklady ve zdravotnictví. Manažerské účetnictví. Účetní závěrka

7. Finanční analýza - hodnotové a poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely, Du-Pont. Optimalizace majetkové struktury, optimalizace zdrojů krytí majetku.

8. Finanční analýza - analýza poměrových ukazatelů, kauzální analýza

9. Investiční činnost organizace - hodnocení efektivnosti investic, Total Cost of Ownership ve zdravotnictví

10. Controlling a interní audit

11. Finanční činnost zdravotnického zařízení - zdroje financování, kapitál

12. Daně, daňová soustava,

13. Logistika, proces nákupu, skladování - logistický systém a jeho specifika ve zdravotnictví

14. Vybrané problémy v hospodaření zdravotnických zařízení

Osnova cvičení:

Semináře jsou koncipovány jako průběžná tvorba podnikatelského plánu. Studenti nejprve identifikují podnikatelskou příležitost, následně pomocí vybraných ekonomických metod testují perspektivu této podnikatelské ideje. Důraz je kladen na vypracování variantního řešení a zohlednění všech specifik pro zdravotnictví.

1. Identifikace podnikatelské příležitosti, rozprava o možnostech využití možných typů právních forem podnikání ve zdravotnictví, návrh organizační struktury

2. Analýza konkurence , vypracování Porterova modelu 5 sil ve zdravotnictví

3. Vypracování rozvahy, investiční plán

4. Tvorba odpisového plánu, identifikace dalších nákladových položek v rámci podnikatelského plánu

5. Modelace nákladových položek, identifikace a modelace výkonů

6. Analýza bodu zvratu ve variantním řešení

7. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury (např. poměr vlastního a cizího kapitálu atd.)

8. Finanční analýza podnikatelského plánu - výhled na 5 let

9. Analýza poměrových ukazatelů, výpočet TCO u vytipovaných majetkových položek

10. Marketingový plán

11. Popis hlavních procesů v podnikatelském plánu (zásobování, outsourcing atd.), korekce organizační struktury

12. Řízení lidských zdrojů

13. Analýza rizik v rámci podnikatelského plánu, sumarizace ve SWOT analýze

14. Obhajoba podnikatelského plánu, diskuse k otevřeným problémům ekonomiky ZZ. Konzultace, zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.SYNEK M.: Manažerská ekonomika; Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.

2.SOUKUPOVÁ V., STRACHOTOVÁ, D.: Podniková ekonomika; Praha: VŠCHT, ISBN 978-80-7080-711-8, 2009.

3.ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J.: Ekonomika zdravotnictví. ISBN-10: 80-7013-429-1, 2005.

4.BOROVSKÝ, J.: Ekonomika zdravotnických zařízení (12/2009), skripta, Praha: FBMI ČVUT.

5.BOROVSKÝ, J. a DOBRUCKÁ, L.: Príručka podnikania pre malých a stredných podnikateľov, Eurounion 2005, ISBN: 80-88984-66-1.

6.Zákon o účetnictví, Daňové zákony, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon.

7.GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press. 2003. ISBN 80-7226-996-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-330
Hospodková P.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-433
Hospodková P.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
místnost KL:B-433
Hospodková P.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1770406.html