Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základní diagnostické a terapeutické metody II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSZDT2 Z,ZK 5 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o oborech především vnitřního lékařství. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními chorobami, s primární a sekundární prevencí interních chorob, a definovat termíny spojené s posouzením zdravotního stavu nemocného.

Student by měl být schopen porovnat a rozlišit metody zdravotního vyšetření, popsat postup základního klinického vyšetření a pochopit jeho podstatu a význam. Musí mít znalosti o způsobu a metodách monitorování zdravotního stavu nemocného.

Požadavky:

Zápočet:

Prezenční forma: Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně p. as. Mgr. Martinou Dingovou. Další podmínkou je zpracování prezentace na dané téma určenou vedoucí seminářů. Prezentace bude formou přednášky s možností využití power-pointu v délce 10 - 15 minut s následnou diskuzí, ve které musí student umět zdůvodnit skutečnosti uvedené ve sdělení. Podmínkou zápočtu je, že uvedená prezentace nebude klasifikována známkou F a posluchač v průběhu semestru prokáže při průběžných kontrolách (ústních či písemných) požadovanou úroveň znalostí.

Studenti, kteří absolvovali bakalářský obor se zaměřením na nelékařské zdravotnické obory mohou požádat vyučující (as. Mgr. Martina Dingová - Šliková) o uznání zápočtu v prvním týdnu výuky. Oprávněnost uznání zápočtu si může vyučující ověřit kontrolou znalostí formou ústního pohovoru.

Kombinovaná forma: Podmínkou zápočtu je účast na přednáškách a seminářích (přípustná jedna absence), důraz je kladen na samostudium (blíže „Metodická příručka“).

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet.

Zkouška probíhá ústní formou. Posluchač si vytáhne jednu otázku. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo). Neznalost jedné otázky je důvodem ke kvalifikaci zkoušky stupněm F. Otázky ke zkoušce jsou na webové stránce předmětu.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

přednášející:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, odb. as. MUDr. Vítězslav Ducháč, Ph.D., odb. as. Mgr. Simona Hájková, Ph.D., as. Mgr. Monika Donevová, Mgr. Eva Jandová, as. MUDr. Petr Jelínek, as. Mgr. Aneta Heřmanová, DiS., MUDr. Marta Honzíková, as. Mgr. Lucia Vrábelová

Téma přednášek:

1. téma CBRN

2. téma Asistovaná neodkladná resuscitace.

3. téma Blackout jako ohrožující faktor zdravotnických zařízení.

4. téma Pokroky v neurochirurgii (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

5. téma Zvláštnosti interních onemocnění ve vyšším věku.

6. téma Bolest, její etiologie, projevy, možnosti léčby.

7. téma Organizace práce na operačním sále (principy, chirurgický set, logistika operačních nástrojů, přístrojové vybavení).

8. téma Systém zdravotnického pojištění.

9. téma Organizace zdravotních a sociálních služeb na úrovní kraje.

10. téma Exkurze na dispečinku ZZS Středočeského kraje.

11. téma Patopsychologie.

12. téma Specifika pediatrie (dětské choroby - infekční, neinfekční, očkování dětí. Zodpovědnost rodičů za dítě z pohledu onemocnění - legislativní ochrana dítěte).

13. téma Systémová enzymoterapie.

14. téma Základy fyzioterapie (organizace rehabilitační péče v České republice, principy a indikace pro fyzioterapeutické výkony, léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie).

Osnova cvičení:

1. téma - Péče o nemocného ve vyšším věku (gerontologie jako samostatný obor, patofyziologické změny ve stáří, zvláštnosti onemocnění, přístup k nemocnému ve vyšším věku)

2. téma - Vybraná onemocnění vylučovacího systému (glomerulonefritis, lithiázy, akutní a chronické selhání ledvin)

3. téma - Vybraná onemocnění dýchacího systému (tuberkulóza, Ca plic, pneumonie, etiologie, projevy, typy, záchyt onemocnění, diagnostika)

4. téma - Symptomy a syndromy specifické pro interní obory

5. téma - Symptomy a syndromy specifické pro chirurgické obory

6. téma - Obezita - klinický problém?

7. téma - Komplexní péče o nemocné s diabetem mellitus

8. téma - Základy gastroenterologie (zánětlivá a nádorová onemocnění zažívacího traktu, poruchy motility a rezorpce, péče o nemocné s kolonostomií)

9. téma - Péče o nemocné s přenosnými chorobami, dispenzarizace

10. téma - Péče o nemocné s postižením pohybového aparátu

11. téma - Základy neurologie (základní vyšetřovací metody, NCMP, epilepsie)

12. téma - Základy neurologie (zánětlivá a nezánětlivá onemocnění NS, traumatické poranění NS)

13. téma - Náhle stavy, předlékařská a lékařská péče

14. téma - Opakování probraných témat - příprava ke zkoušce

Témata prezentací:

[1] Hemodialýza

[2] Selhání ledvin

[3] Srdeční selhání

[4] Polymorbidita ve vyšším věku

[5] Cévní mozkové příhoda

[6] Astma bronchiale

[7] Chronické obstrukční plicní nemoc

[8] Diabetická noha

[9] Epilepsie

[10] Akutní infarkt myokardu

[11] Arytmie

[12] Morbus Crohn

[13] Ikterus

[14] Volné téma podle výběru posluchačů

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům ucelený výklad terapeutických metod používaných ve zdravotnictví se zřetelem na interakci s ostatními procesy.

Studijní materiály:

Literatura referenční

[1].Ferko, Alexandr a kol.: Chirurgie v kostce. Grada, Praha 2002, ISBN 80-247-0230-4

[2].Chrobák, Ladislav: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha 2007, ISBN 80-247-0609-1

[3].Navrátil, Leoš, Rosina, Jozef a kol.: Medicínská biofyzika. Grada, 2005, ISBN 80-247-1152-4

[4] Navrátil, Leoš a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2017, ISBN 978-80-271-0210-5

[5] Zeman, Miroslav a kol.: Chirurgická propedeutika, Grada, Praha 2003, ISBN 80-7169-705-2

[6] Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002, ISBN 978-80-7262-372-3

Literatura doporučená

[1] Adámková, Věra: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003, ISBN 80-7040-607-0

[2] Jandová, D.: Balneologie. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2820-9

[3] Lukáš, Karel, Žák, Aleš a kol.: Gastroenterologie a hepatologie. Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1787-6

[4] Slezáková, Lenka a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistentky III. Grada, Praha 2007, 978-80-247-2270-2

[5] Svačina, Štěpán a kol.: Klinická dietologie. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2256-6

[6] Štejfa, Miloš a kol.: Kardiologie. Grada, Praha 2006, ISBN 978-80-247-1385-4

[7] Teplan, Vladimír a kol.: Praktická nefrologie. Praha, Grada 2006, ISBN 80-247-1122-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1769906.html