Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Přehled lékařské přístrojové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSPLPT KZ 5 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je určen pro všechny studenty, kteří si potřebují dostudovat znalosti a vytvořit si obecné povědomí o přístrojové technice a zejména o principech činnosti a možnostech takové techniky. Obsah je zvolen tak, aby postačil k pochopení a zvládnutí problematik v navazujících předmětech. V případě, že si student daný předmět nezvolí a nikdy neměl možnost si tyto základy doplnit, bude vystaven riziku nepochopení následných problematik v navazujících předmětech, ve kterých není brán na toto zřetel. Jedná se o diagnostickou, terapeutickou a laboratorní techniku a to včetně zobrazovacích systémů.

Požadavky:

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:

1. Aktivní účast na všech cvičeních včetně domácí přípravy; absenci na cvičení ze závažných důvodů je možné předem nebo bezprostředně po cvičení omluvit u cvičícího úlohy, který určí způsob náhrady.

2. Odevzdání všech úkolů ze cvičení dle požadavku cvičících a případné protokoly ze cvičení musejí být odevzdány vždy nejpozději do bezprostředně následujícího cvičení.

3. Během semestru budou realizovány celkem 3 písemné testy. Testové otázky budou z obsahu přednášek a cvičení včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy. Při testu není dovoleno používat literaturu a ani jinou nápovědu. U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky, anatomie a fyziologie.

Získané body z testů budou sečteny, celkové hodnocení je dle ECTS stupnice (max. 100 bodů).

Osnova přednášek:

1.Kategorizace zdravotnických prostředků, mezinárodní směrnice (direktivy EU).

2.Přístroje pro měření krevního tlaku.

3.Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) - elektrokardiografy.

4.Elektrochirurgické jednotky (ESU).

5.Přehled terapeutické techniky.

6.Kardiostimulátory, defibrilátory.

7.Měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf.

8.Jednotky intezivní péče - přístrojové vybavení.

9.Plicní ventilátory, metody umělé plicní ventilace.

10.Zobrazovací systémy v lékařství - přehled, základní principy zobrazování.

11.Konvenční zobrazovací systémy.

12.Tomografické zobrazovací systémy (ultrazvukové).

13.Výpočetně tomografické zobrazovací systémy.

14. Měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf.

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení, BOZP, požadavky předmětu, seznámení s úlohami.

2.Měření krevního tlaku.

3.Elektrokardiografie.

4.Kardiostimulátory.

5.Defibrilátory.

6.Elektroencefalografie.

7.Elektrochirurgické jednotky (ESU).

8.Infuzní technika a lineární dávkovače.

9.Elektroterapie.

10.Magnetoterapie.

11.Ultrazvukové terapeutické přístroje.

12.Umělá plicní ventilace.

13.Monitory vitálních funkcí.

14.Ultrazvukové diagnostické přístroje (UZ zobrazovací systémy).

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Hozman, J. a kol.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Fakulta biomedicínského inženýrství, dotisk 1. vydání. Vydáno: duben 2009 (povinná literatura, lze zakoupit jako skriptum).

[2] Hozman, J., Chaloupka, J.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 2. Terapeutická technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008 (povinná literatura, lze zakoupit jako skriptum)

[3] Roubík, K., Rožánek, M., Grünes, R.: Praktika z biomedicínské a klinické techniky 4. Speciální senzorová a přístrojová technika. Fakulta biomedicínského inženýrství, 1. vydání. Vydáno: únor 2008 (povinná literatura, lze zakoupit jako skriptum)

[4] ROZMAN, J.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006. ISBN 80-200-1308-3 (kniha v dostatečném počtu 100 kusů ve fakultní knihovně FBMI)

[5] PENHAKER, M., TIEFENBACH, P., IMRAMOVSKÝ, M., KOBZA, F.: Lékařské diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2004 ISBN: 80-248-0751-3 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)

[6] HRAZDÍRA, I., MORNSTEIN, V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun, Brno, 2001, 2004 (kniha v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)

[7] VEJROSTA, V. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001 (brožura v dostatečném počtu ve fakultní knihovně FBMI)

[8] ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Praha: Český normalizační institut, 1993 (norma dostupná ve FK FBMI)

[9] SRNA, Michal. PET - pozitronová emisní tomografie: Webový portál PET [online]. c2009 [cit. 2009-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/ .

[10] HOJCSKOVÁ, Pavla. SPECT - jednofotonová emisní výpočetní tomografie: Webový portál SPECT [online]. c2009 [cit. 2009-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.pet-spect.fbmi.cvut.cz/spect .

[11] Výukové videoprogramy. http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=603

[12] Materiály ke kurzu Získání a zpracování obrazu v mikroskopii [online]. Jiří Hozman, c2002-2007. Poslední změna 6. 6. 2006 [cit. 2007-01-18]. http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1769706.html