Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy farmakologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSZF KZ 4 2P+1S+1L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se v úvodu zaměřuje na problematiku zajištění zdrojů, zásobování zdravotnických zařízení léčivy, zdravotnickými prostředky a dalšími nezbytnými komoditami pro provozování zdravotnických zařízení. Dále pak osvětluje problematiku požadavků na technické vybavení, zajištění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a pacientů, nakládání s odpady a dalšími aspekty spojené s ochranou životního prostředí. V závěru je podána informace o základních pravidlech pro hodnocení a zlepšování kvality ve zdravotnických zařízeních.

Požadavky:

Účast na přednáškách je doporučená.

80% účast na cvičeních. Absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů po dohodě s vyučujícím, který určí způsob náhrady.

Klasifikovaný zápočet - zakončení předmětu proběhne ústní formou. Otázky budou studentům k dispozici nejpozději 10. týden výuky a vyvěšeny na webové stránce předmětu.

Osnova přednášek:

[1 ] Zajištění zdrojů ve zdravotnictví

[2 ] Logistika léků

[3 ] Zdravotnické prostředky

[4 ] Měřidla ve zdravotnictví

[5 ] Požadavky na prostory určené ke zdravotnickým účelům (energetické audity, PENB)

[6 ] Revize a kontroly přístrojů

[7 ] Nakládání s odpady ve zdravotnictví

[8 ] Manipulace s chemickými látkami

[9 ] Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

[10 ] Požární ochrana objektů ve zdravotnictví

[11] Hygienické předpisy ve zdravotnictví

[12 ] Ochrana dat zaměstnanců a pacientů

[13 ] Zajištění kvality ve zdravotnictví

[14 ] Akreditace a certifikace

Osnova cvičení:

[1 ] Legislativní a jiné požadavky ve zdravotnictví

[2 ] Likvidace léčiv

[3 ] Posuzování shody, CE značka

[4 ] Hodnocení dodavatelů

[5 ] Energetický management

[6 ] Vedení provozní dokumentace

[7 ] Technická normalizace, systémové normy

[8 ] Bezpečnostní listy

[9 ] Řízení rizik BOZP

[10 ] Základní postup pro zajištění smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou

[11] Plán vzdělávání nezdravotnických zaměstnanců

[12 ] Ochrana a zálohování dat, GDPR

[13 ] Interní prověrky kvality

[14 ] Pohovory pro udělení klasifikovaného zápočtu

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům informaci o problematice zajištění široké škály opatření a prostředků, nezbytných pro správné fungování zdravotnického zařízení, v souladu s požadavky relevantní legislativy. Dále pak seznámit studenty s pravidly a postupy hodnocení kvality při poskytování zdravotní péče.

Studijní materiály:

[1 ] BEDNAŘÍK, M. Kvalita péče ve zdravotnictví, Ústav práva a právní vědy, Praha 2017

[2] LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; ELLRAM, L. M. Logistika. 2. vydání. Brno : CP Books, 2005. ISBN 80-251-0504-0.

[3 ] Medicinální plyny, Česká asociace technických plynů ČAPT – PS – 5, Praha 2012

[4] Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví, MŽP, odbor odpadů, 7.2007

Relevantní zákony, vyhlášky, nařízení vlády, technické normy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1769506.html