Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSEK Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Martina Caithamlová (gar.), Petra Hospodková
Cvičící:
Martina Caithamlová (gar.), Petra Hospodková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět představuje hlavní zákonitosti a pojmy mikroekonomie, problematiku trhu, tržního prostředí, tržní rovnováhy, poptávky a nabídky. Dále je v rámci předmětu probírána elasticita poptávky a nabídky - grafické a matematické vyjádření elasticity, chování spotřebitele včetně jeho optima. Po ní pak následuje teorie firmy, kde jsou probírány náklady a produkce, optimum z hlediska maximalizace zisku apod. V závěru mikroekonomické části je představena tématika dokonalé a nedokonalé konkurence (monopol, oligopol, monopolistická konkurence).

Z hlediska makroekonomie se předmět zabývá především hrubým domácí produktem, jeho tvorbou, rozdělením a praktickým využitým. Neméně důležitý je i výdajový model - rovnovážný produkt, spotřeba, investice (plánované, neplánované) a multiplikační efekty. V rámci makroekonomie je probírán trh peněz, dále pak monetární politika, její nástroje a cíle. Inflace, její podstata, formy, příčiny a důsledky. Nezaměstnanost. Další část předmětu je věnována fiskální politice, tvorbě státního rozpočet, dodržování Maastrichtských kritérií. Závěr předmětu se zabývá mezinárodním obchodem, platební bilancí a měnovými kurzy.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je podmíněn docházkou na cvičení (max. 2 absence).

Zároveň se píší v průběhu semestru dva zápočtové testy - jeden z mikroekonomie a jeden z makroekonomie - kde u každého testu musí být úspěšnost min. 50% (každý test max. 25 bodů, úspěšnost min. 12,5 bodu z každého testu).

Zkouška je ústní (max. 50 bodů).

Je vřele doporučována přítomnost na přednáškách.

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška: organizace výuky.

Úvod do ekonomie - základní ekonomické pojmy (původ ekonomie jako vědy, stručný vývoj ekonomického myšlení, potřeby, statky, služby, stavové a tokové veličiny, průměrné, mezní a celkové veličiny).

2. Ekonomický systém a jeho prvky

3.Teorie chování spotřebitele, celkový užitek, mezní užitek, poptávka a odvození poptávkové křivky, faktory ovlivňující poptávku, elasticita poptávky, kardinalistická na ordinalistická teorie měření užitku.

4. Teorie chování výrobce, nákladová funkce, produkční funkce, optimální výstup produkce, tržní subjekty, nabídka, faktory ovlivňující nabídku.

5. Dokonalá konkurence, základní charakteristika dokonale konkurenčního prostředí, rovnováha na dokonale konkurenčním trhu, teorém pavučiny.

6. Nedokonalá konkurence a její formy (monopol, oligopol, monopolistická konkurence), tržní selhání.

7. Hospodářský proces a jeho fáze, výrobní faktory a jejich ceny.

8. Úvod do makroekonomie: Hospodářská politika. Hrubý domácí produkt. Makroekonomické výdajové modely. .

9. Trh peněz a monetární politika.

10. Agregátní poptávka a nabídka. Model AD - AS. Ekonomické cykly.

11. Fiskální politika. Veřejné rozpočty.

12. Trh práce, nezaměstnanost a její důsledky. Politika zaměstnanosti a její nástroje.

13. Inflace, měření inflace, příčiny a důsledky inflace. Phillipsova křivka. Náklady inflace.

14. Platební bilance. Mezinárodní obchod a světová ekonomika.

Osnova cvičení:

1. Posuny křivek poptávky a nabídky, procvičení determinantů křivek, aplikace cenové elasticity poptávky.

2. Kardinalistická a ordinalistická teorie užitku - optimum spotřebitele, tvorba indiferentních křivek a křivky rozpočtového omezení. MRS (mezní míra substituce).

3. Náklady a produkce v krátkém a dlouhém období. Maximalizace zisku. Výnosy z variabilního vstupu. Implicitní náklady. Izokvanta, izokosta.

4. Dokonalá konkurence - grafické znázornění, výpočet optimálního množství, pokud firma max. zisk, nabídka v krátkém období.

5. Nedokonalá konkurence v praxi - Monopol, monopolistická konkurence a oligopol. Příklady, maximalizace zisku, grafické znázornění.

6. Trhy výrobních faktorů - specifika trhu, trh půdy, trh práce, trh kapitálu.

7. TEST - Mikroekonomie

8. Hrubý domácí produkt - tvorba a měření. Procvičení pojmů nominální a reálný HDP. HNP, ČDP, deflátor HDP.

Dvousektorový, třísektorový a čtyřsektorový výdajový model.

9. Trh peněz a monetární politika. Multiplikace depozit. Peněžní agregáty.

10. Problematika agregátní poptávky a nabídky. Model AD-AS. Rovnováha v modelu AD-AS. Hospodářské cykly.

11. Fiskální politika a její nástroje. Státní rozpočet ČR.

12. Nezaměstnanost - měření, členění, náklady nezaměstnanosti.

13. Inflace - měření inflace, vývoj inflace v ČR, příčiny inflace.

14. TEST - Makroekonomie

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými pojmy na úrovni individuálních subjektů. Je východiskem pro studium dalších ekonomických disciplin. Jeho studium umožní také praktickou orientaci v ekonomickém rozhodování a přispívá k rozvoji abstraktního myšlení. Seznamuje se základními principy - využíváním mezních veličin, zákonem klesajících mezních výnosů a užitků, pojmem nákladů obětované příležitosti apod. Předmět seznamuje studenty s určováním optima spotřebitele, s rozhodováním spotřebitele v situaci omezeného množství důchodu. Předmět mikroekonomie se zabývá teorií firmy, dokonalou a nedokonalou konkurencí, určováním optima firmy v jednotlivých konkurenčních prostředích. Vše vyúsťuje ke stanovení všeobecné ekonomické rovnováhy.

V druhé části předmětu je cílem seznámit studenty se základními makroekonomickými pojmy, pochopit jejich podstatu. Seznámit je se změnami jednotlivých ekonomických ukazatelů. Umět odvodit dopady těchto změn na hospodářskou politiku a další souvislosti. Schopnost promítnout tyto jevy do běžného života a podnikové sféry. Naučit se analyzovat chování jednotlivých ekonomických subjektů na trhu v závislosti na makroekonomických změnách.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] HOLMAN, R: Ekonomie, C.H.Beck 2005, 4. vydání, ISBN 80-7179-891-6

[2] HELÍSEK, M.: Základy makroekonomie. Průvodce studiem. Praha, Eupress 2004

[3] WAWROSZ, P., HEISSLER, H., HELÍSEK, M., MACH P., Makroekonomie základní kurz. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-059-3.

[4] MACÁKOVÁ L. a kol.: Mikroekonomie (základní kurs). Melandrium 2007, ISBN 978-80-86175-56-0

[5] FIALOVÁ H.: Ekonomický slovník, A Plus, Praha, 2009, ISBN 978-80-903804-4-8

Doplňková literatura:

[6] FIALOVÁ H: Úvod do ekonomiky : základy makroekonomiky. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03523-9

[7] FIALOVÁ H: Základy mikroekonomiky. Praha: ČVUT, 2006. ISBN 80-01-02541-1

[8] BRADLEY, R., SCHILLER: Mikroekonomie, Computer Press 2004, ISBN 80-251-0109-6

[9] BRADLEY, R., SCHILLER: Makroekonomie, Computer Press 2004, ISBN 80-251-0169-X

[10] HOLMAN R.: Mikroekonomie - Středně pokročilý kurz, C. H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179-862-0

[11] HOLMAN R.: Makroekonomie, středně pokročilý kurz, C. H. Beck 2004, ISBN80-7179-764-2

[12] KADEŘÁBKOVÁ, B., SOJKA, M.: Stručné dějiny ekonomických teorií, Vysoká škola finanční a správní, Praha 2005, ISBN 80-86754-15-4

[13] ŠKAPA, Stanislav. Mikroekonomie I. Vydání 3., přepracované. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN 978-80-214-5391-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-220_N
Hospodková P.
Caithamlová M.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt
místnost KL:B-430_N
Hospodková P.
Caithamlová M.

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-430_N
Hospodková P.
Caithamlová M.

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1769306.html