Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy teorie ošetřovatelství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSZTO KZ 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje ošetřovatelství jako vědní disciplínu s vlastní filozofií, koncepcí, metaparadigmatem, výzkumem a terminologií. Studenti se seznámí s hlavními etapami vývoje a koncepcí současného českého ošetřovatelství v evropském kontextu, se strategickými rezolucemi WHO, historickým a současným vzděláváním všeobecných sester, složením a managementem ošetřovatelského týmu i managementem ošetřovatelské péče. Ošetřovatelství je současně prezentováno jako nedílná součást zdravotní péče.

Požadavky:

Dílčí požadavky:

Aktivita na přednáškách

Podmínky zápočtu:

Vypracování seminární práce na téma ošetřovatelské problematiky v rozsahu min. 5 stran

Obhajoba a prezentace práce

Požadavky ke zkoušce:

Splnění požadavků k zápočtu.

Splnění písemného testu

Písemný test obsahuje 20 otázek, za každou správnou zodpovězenou otázku je 1 bod.

10 otázek z testu má na výběr ze 4 odpovědí, z nichž mohou být správné 4,3,2,1 odpověď, na 10 otázek se odpovídá písemně formulovanou stručnou odpovědí.

Hodnocení testu:

Počet bodů 20 = A

Počet bodů 19 = B

Počet bodů 18 = C

Počet bodů 17 = D

Počet bodů 16 = E

Počet bodů 15 a méně F

Při nedostatečném bodovém ohodnocení testu splnění ústní zkoušky.

Ústní zkouška má podobu kladení otázek z odpřednášených témat, student prokazuje znalosti a schopnost diskutovat o problematice ošetřovatelství.

Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1.Vývoj oboru ošetřovatelství v evropském kontextu - směry charitativní, profesionální. Ošetřovatelství v různých epochách (starověk - novověk) Faktory ovlivňující rozvoj ošetřovatelství. Významné osobnosti ošetřovatelství ve světě a v Čechách - F. Nightingale, I. P. Pirogov, H. J. Dunant, V. Henderson, sv. Anežka Přemyslovna, sv. Zdislava z Lemberka, A. Masaryková, L. Syllaba, S. Macharová[3] str. 9-24.

2.Historie vzniku a vývoje profesních organizací. Historie vzdělávání sester. První ošetřovatelské školy, ošetřovatelská praxe, problematika poválečného vývoje vzdělávání sester. Kurikulum vzdělávání sester dle SZO. Historie komunitní péče. [1] díl I, str. 31-65.

3.Charakteristika vědního oboru ošetřovatelství. Definice ošetřovatelství, filozofie, metaparadigma, paradigma, koncepce ošetřovatelství. [1] díl I., str. 69-83.

4.Mezinárodní a evropská hlediska rozvoje ošetřovatelství. Funkce sester ve společnosti. Globální přístup k rozvoji ošetřovatelství v ČR v rámci evropské strategie rozvoje ošetřovatelství [1] díl I., str. 23-27.

5.Zdraví, nemoc. Holistické teorie vzniku nemoci. Socioekologický model zdraví, holistické pojetí ošetřovatelské péče. Evropská strategie péče o zdraví. [1] díl I., str. 15-22.

6.Ošetřovatelské systémy, kvalita ošetřovatelské péče, indikátory kvality, standardy, ošetřovatelské audity. Ošetřovatelský výzkum. Standardizace terminologie v ošetřovatelství. [1] díl II., str. 8-61.

7.Ošetřovatelský tým, složení, spolupráce, komunikace, supervize. Profesní role a funkce sestry. Ochrana zdraví sestry. [3] str. 117-142.

8.Kategorie lidských potřeb a jejich uspokojování. Koncepční modely a teorie ošetřovatelství. [1] díl II., str. 62-113.

9.Charakteristika ošetřovatelského procesu, jeho historie, význam, fáze a cíle. [3] str. 5-80.

10.Ošetřovatelská anamnéza - zdroje a způsoby získávání informací, ošetřovatelská diagnostika. Plánování ošetřovatelské péče, hodnocení, ošetřovatelská dokumentace. [3] str. 80-155.

11.Ošetřovatelská etika - současné etické problémy, etické kodexy. [5] str. 2-43.

12.Legislativa v ošetřovatelství. Způsobilost k výkonu povolání. Povinná mlčenlivost.[4] str. 5-95.

13.Legislativa v ošetřovatelství Odmítnutí péče pacientem, sestrou. Poučení a souhlas pacienta. Odpovědnost za škodu. Náležitosti dokumentace.[4] str. 5-95.

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnit studentům historický vývoj ošetřovatelství, jeho současné pojetí v českém i evropském prostředí a naučit studenta vhodně implementovat nabyté teoretické znalosti v dalším profesním využití. Studijní předmět vhodně dotváří profil absolventa v rámci jeho specializovaného kontaktu s klienty zdravotnických zařízení a ošetřovatelským personálem.

Studijní materiály:

[1] Mastiliaková, D. Úvod do ošetřovatelství I., II. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0429-9.

[2] Staňková, M. Základy teorie ošetřovatelství. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 382-80-97.

[3] Tóthová, V. a kol.: Ošetřovatelský proces a jeho realizace. Praha: Triton, 2009 ISBN 978-80-7387-286-1.

[4] Vondráček, L., Wirthová, V.: Právní minimum pro sestry - příručka pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3132-2.

[5] IDVPZ: České ošetřovatelství. Zajišťování kvality ošetřovatelské péče. Etický kodex sester. Charty práv pacientů. Brno: IDVPZ, 1998. ISBN: 57-863-98.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1769106.html