Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základní diagnostické a terapeutické metody I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSZDT1 Z 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen s vybranými tématy z klinických oborů, které monitorují nejnovější poznatky v klinické praxi, se kterými se může následně setkat v manažerských pozicích ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Pozornost je věnována jak klinickým aspektům, tak moderní přístrojové technice.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence; vedoucí seminářů určí způsob náhrady cvičení. Větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady. Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšné obhájení seminární práce. Studenti budou rovněž v průběhu seminářů průběžně zkoušeni písemnou nebo ústní formou.

Osnova přednášek:

. Novinky v zobrazovacích metodách

. Organizace intenzivní péče v kardiologii

. Současné etické problémy v medicíně

. Nové směry využití laseru v medicíně

. Drogy usnadňující násilí a možnosti prevence

. Nové laboratorní diagnostické metody

. Vybrané kapitoly z anesteziologie

. Organizace a úkoly zdravotnické záchranné služby

. Centrální nervový systém, problematika CMP a spastické parézy, patofyziologie a léčebný management

. Periferní NS, vertebrogenní onemocnění - diagnostika a léčba dle EBM

. Diagnostika a terapie Ca mammy

. Anatomický obraz jako zobrazovací metoda

. Nové techniky v kardiologii

. Civilizační choroby

Poznámka - pořadí přednášek a jejich harmonogram je v příloze.

Osnova cvičení:

1. seminář - Typy zdravotnických zařízení (akutní nemocniční péče, ambulantní péče, následná péče, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení)

2. seminář - Vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, pravidla rozhovoru s pacientem, procvičení odběru anamnézy, analýza získaných poznatků

3. seminář - Spotřební chirurgický materiál a chirurgické instrumentárium, endoskopické přístroje (rozdělení, zásady skladování, principy péče o chirurgické nástroje, zásady ekonomického nakládání s ním)

4. seminář - Fyzikální vyšetření pacienta (přístup k nemocnému, kontakt s nemocným, metodický postup při jeho vyšetřování, vhodné zázemí, fyzikální vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem poslechem, orientačně neurologicky, neinvazivní měření základních fyziologických funkcí, EKG, saturace Hb-měření oxymetrem)

5. seminář - Zdravotnická dokumentace (chorobopis, dekurs, žádanky o laboratorní vyšetření, typy laboratorních vyšetření, žádanky o další typy vyšetření a následné léčby, metodika vedení, bezpečnost, ochrana)

6. seminář - Asepse a antisepse, druhy sterilizace, dezinfekce, zásady zacházení s biologickým materiálem

7. seminář - Chirurgický tým, operační sál a jeho vybavení, or-ganizace práce na operačním sále, příprava pacienta k operaci

8. seminář - Základní terapeutické a diagnostické invazivní výkony I (injekce, infuze)

9. seminář - Základní terapeutické a diagnostické invazivní výkony II (kanylace, punkce, drenáže)

10. seminář - Gynekologie a porodnictví - význam prenatálního poradenství, screening v těhotenství, porod - současné možnosti alternativních porodů

11. seminář - Zásady stravování ve zdravotnických zařízeních (typy diet, organizace stravování, nutriční terapie)

12. seminář - Základní laboratorní vyšetření I - druhy laboratoří preanalytická fáze, neinvazivní odběry biologického materiálu, zásady, postup

13. seminář - Základní laboratorní vyšetření II - invazivní odběry biologického materiálu, zásady, postup, vyšetření pomocí semikvantitativních metod

14. seminář - Opakování studia, varia, zápočet

Cíle studia:

Seznámení s vybranými zdravotnickými tématy, se kterými se může posluchač setkat následně v klinické nebo manažerské praxi.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

povinná

[1] Adámková V.: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003

[2] Ferko A., Vobořil Z., Smejkal K., Bedrna J.: Chirurgie v kostce - vybrané kapitoly. Grada., Praha 2008.

[3] Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007

[4] Navrátil L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008

[5] Zima, T. a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

doporučená

[1] Adámková V., Velemínský M. ml.: Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka, VEGA Praha, 2004

[2] Hahn, A. a kol.: Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Grada, Praha 2006

[3] Jandová, D.: Balneologie. Grada, Praha 2008

[4] Kolář P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Praha Galén, 2009

[5] Kuchyňka K.: Oční lékařství, Grada, Praha 2007, s. 29-34, s. 62-94, s. 727-747

[6] Navrátil, L., Rosina, J. a kol.: Medicínská biofyzika. Grada, 2005

[7] Svačina, Š. a kol.: Klinická dietologie. Grada, Praha 2008

[8] Špinar J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, Praha, 2008

[9] Štejfa, M. a kol.: Kardiologie. Grada, Praha 2006

[10] Teplan, V. a kol.: Praktická neurologie. Praha, Grada 2006

[11] Zadák Z., Havel E.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada, Praha, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1769006.html