Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Praktikum z jaderné chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15PJCH KZ 4 0+4
Přednášející:
Cvičící:
Mojmír Němec (gar.), Kateřina Čubová, Miroslava Semelová
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Posluchači se prakticky seznámí se základními principy jaderných procesů jako je rozpad radionuklidu, příprava radionuklidů aktivací tepelnými neutrony a využití radioaktivní rovnováhy například v radionuklidových generátorech. Jsou probrány i jaderně chemické procesy jako Szilard-Chalmersův efekt a dále principy spolusrážení.

Požadavky:

1. Bakalář jaderné chemie

2. Vstupní test

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Zákonné předpisy o práci s otevřenými zářiči, zásady práce v kontrolovaném pásmu.

2. Analýza složené rozpadové křivky.

3. Růst aktivity india v závislosti na době ozařování neutrony, stanovení poločasu In.

4. Stanovení poločasu Ba-137m a měření nárůstové křivky.

5. Stanovení absolutního množství zářiče z aktivity beta.

6. Stanovení poločasu K-40 a U-238.

7. Dělení jaderných izomerů bromu Br-80m a Br-80.

8. Spolusrážení fosforečnanů s halogenidy stříbra.

Cíle studia:

Znalosti:

Student získá znalosti a návyky nezbytné pro práci s otevřenými zářiči v radiochemické laboratoři. Na praktických úlohách se seznámí se zákonitostmi kinetiky radioaktivních přeměn a základními separačními operacemi.

Schopnosti:

Student bude schopen na základě měření aktivity samostatně určovat poločas přeměny radionuklidu, jeho množství a jeho rozdělení mezi fáze soustavy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987

[2] V. Majer: Základy užité jaderné chemie,(2. vydání), SNTL Praha, 1985

Doporučená literatura:

[1] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (editoři): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1

Studijní pomůcky:

[1] Radiochemická laboratoř

Poznámka:

Praktikum z jaderné chemie

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757606.html