Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Lékařská etika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33LEE Z,ZK 3 2P+0C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Lékařská etika (X33LEE)
Předmět je náhradou za:
Lékařská etika (X33LEE)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především v problematice lékařské etiky. Předmět je rozdělen do tří bloků, je prakticky orientován a je veden vyučujícími, kteří mají letité zkušenosti z lékařské a ošetřovatelské péče. První blok je spojen především s otázkami obecné etiky, zatímco druhý a třetí blok se věnují zejména etickým otázkám spojených s životem, zdravím, nemocí a umíráním člověka a s lékařskými zásahy. Nedílnou součástí předmětu jsou diskuse, ve kterých se studenti učí pokládat etické otázky a reagovat na ně, věcně argumentovat, prosazovat svůj názor a společně nacházet odpovědi. Na konci semestru studenti, rozděleni do skupin, presentují výsledky svých referátů, věnujících se vybraných etickým otázkám. Po absolvování všech přednášek jsou studenti schopni diskutovat a řešit nejen všeobecné etické problémy, ale i problémy lékařské etiky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33LEE

Požadavky:

Schopnost naslouchat, klást otázky, diskutovat, dovednost dělat správná rozhodnuti.

Aktivní účast na cvičeních, vypracování a presentace semestrální práce

Osnova přednášek:

1. Etika jako filozofická disciplína, dějiny oboru.

2. Fundamentální etika, základní kategorie etiky.

3. Hermeneutika: principy a aplikace v medicíně.

4. Zdroje a obsah lidského jednání, pravidla správného jednání, etika mezilidských vztahů.

5. Lékařská etika, Hippokratova přísaha, lékařské kodexy a české zákony.

6. Pravda v medicíně, informovaný souhlas, povinná mlčenlivost.

7. Etické otázky v geriatrii, smrti a umírání, paliativní péče.

8. Transplantace, lege artis, klinické protokoly, medicína založena na důkazech.

9. Euthanasie, Dysthanasie.

10. Etické otázky v genetice, embryologii, neplodnost, asistovaná reprodukce, interrupce.

11. Práva fétu, dítěte, handicapovaných, duševně nemocných.

12. Presentace referátů, diskuse.

13. Presentace referátů, diskuse, kolokvium.

14. Presentace referátů, udělení zápočtů.

Individuální práce se obsahově kryjí s přednášenou a procvičovanou látkou, jejich rozsah odpovídá náplni 2-3 přednášek. Referáty, zpracovávané ve skupinách a jejich presentace ve skupinách na konci semestru. Kvalitu prací kontroluje a vyhodnocuje vyučující.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům orientaci nejen v obecných problémech etiky, ale především v problematice lékařské etiky.

Studijní materiály:

[1] Haškovcová, H.: Lékařská etika. Galén, 2002.

[2] Kutnohorská, J.: Etika v ošetřovatelství, Grada 2007.

[3] Šimek, J.; Špalek, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Grada 2003.

[4] Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně, Grada 2007.

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33lee/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1706606.html