Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyziologie a anatomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33FZG Z,ZK 3 2P+1L česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Fyziologie (X33FZG)
Předmět je náhradou za:
Fyziologie (X33FZG)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět seznamuje s fyziologií jednotlivých orgánových systémů v oboru fyziologie člověka, podává přehled o fyziologických funkcích na úrovni buněčné a na úrovni orgánových soustav. Na poznatky z fyziologie navazuje patologie a patologická fyziologie. Předmět postupně seznamuje posluchače se základními principy funkcí lidského organismu, zabývá se propojením struktury a funkce v lidském organizmu, zdůrazňuje význam biologických membrán a jejich význam pro děje v organismu. Dále se zabývá jednotlivými systémy, jako jsou vnitřní prostředí a homeostáza, krev, seznamuje se základy imunologie. Dále jsou systematicky probrány dýchání, oběhový systém jako dynamický prostředek homeostázy, trávicí systém, fyziologie přeměny látek, obecné principy látkové výměny, vylučovací systémy organismu,reprodukce a vývoj, stárnutí, těhotenství, humorální regulace, neurofyziologie a fyziologie smyslů.

Z hlediska anatomie jsou probrány základní strukturní prvky buňka, stavba svalstva a nervové tkáně. Dále jsou systematicky probrány anatomické poznatky z následujících systémů: dýchacího, oběhového, vylučovacího, reprodukčního, stavba centrálního a autonomního nervového systému.

MÍSTO VÝUKY: Výuka bude probíhat na Fyziologickém ústavu, 1.LF UK, Albertov 5. Na první přednášku se studenti shromáždí v hale, odkud si je přednášející odvede do příslušné volné posluchárny. Místnost bude upřesněna vyučujícím. Pozor: místo výuky se během semestru může měnit.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33FZG

Požadavky:

Prezentace na cvičení 80%.

Osnova přednášek:

1. Propojení struktury a funkce v lidském organizmu, od atomu přes molekulu, buňku, buněčné organely k orgánům.

2. Principy fyziologických funkcí, základy regulací v organizmu.

3. Vnitřní prostředí a homeostáza. Význam vnitřního prostředí pro průběh fyziologických dějů v organizmu.

4. Krev. Funkce krvinek, typy krvinek, krevní skupiny, krevní srážlivost, obranné funkce organismu. Základy imunologie, specifická a nespecifická imunita.

5. Dýchání, centrum dýchání jako příklad jednoduché neuronové sítě.

6. Oběhový systém jako dynamický prostředek homeostázy.

7. Trávicí systém. Propojení anatomie, fyziologie a biochemie trávicích enzymů, regulační funkce hormonů trávicí soustavy.

8. Fyziologie přeměny látek, obecné principy látkové výměny,metabolismus sacharidů, tuků a bílkovin, řízení příjmu potravy, zásady správné výživy, úloha vitamínů, minerálů a stopových prvku.

9. Vylučovací systémy organismu.

10. Reprodukce a vývoj. Fyziologie rozmnožování, těhotenství.

11. Humorální regulace.

12. Autonomní nervový systém.

13. Centrální nervový systém.

14. Receptorové informační vstupy. Smysly - převod

modality podnětu na modalitu vzruchu.

Osnova cvičení:

1. Modelování dějů na buněčné membráně, klidový a akční

potenciál, model axonu, vlastnosti nervového vlákna, ovlivnění vodivosti axonem, význam myelinizace, průměru axonu a délky internodia na rychlost vedení akčního potenciálu.

2. Acidobazická rovnováha, nárazníkové systémy, model respirační acidózy, alkalózy, metabolické

acidózy a alkalózy.

3. Model krevního oběhu a řízení základních parametrů.

4. Spirometrie. Auskultační plicní nálezy v normě a

patologii.

5. Model dýchacího systému. Statické a dynamické parametry.

Výměna plynů. Ventilace-perfuse.

6. EKG, základní parametry a analýza záznamu.

7. Model srdeční činnosti. Vliv změněné propustnosti

iontovými kanály na srdeční činnost. Mechanizmy dějů probíhajících v srdeční tkáni. Model činnosti pacemakerových buněk (sinoatriální uzel, Purkyňova vlákna) 8. Model regulace glykémie.

9. Model Henleovy kličky, model glomerulární filtrace, model osmotické a iontové diurézy, uplatnění ledvin v udržování acidobazické rovnováhy.

10. Fyziologie stárnutí - seminář.

11. Model termoregulace a metabolismu.

12. Model ovlivnění krevního tlaku, srdeční frekvence a dalších ukazatelů - fyziologické funkce autonomního nervstva. Auskultační srdeční nálezy v normě a patologii.

13. Orientační vyšetření psychických funkcí, test krátkodobé paměti.

14. Audiometrie a vyšetření zraku.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat základní znalosti o fungování lidského organismu a pochopit funkci všech systémů organismu.

Studijní materiály:

[1] Mysliveček, J.: Základní fyziologické principy I (2. přepracované vydání). 152 str., Nakladatelství ČVUT. Praha 2007.

[2] Mysliveček, J.: Základní fyziologické principy II. 129 str., Nakladatelství ČVUT. Praha 2007

[3] Mysliveček, J. a kol.: Základy neurověd. 390 str. Triton. Praha 2009.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1706006.html