Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy podnikového managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51ZPM Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
oddělení pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Cílem předmětu je porozumět různým aspektům managementu a manažerským funkcím v co nejširších souvislostech jak historických, tak situačních, a také z hlediska souvislostí externího a interního prostředí podniku, organizační formy, zaměření, cílů, stádia v životním cyklu podniku apod. Po absolvování předmětu

by studenti měli vnímat klíčové principy managementu a práci manažera, manažerských funkcí, přístupů

a technik.

Cílem cvičení je ověření základných manažerských zručností pro individuální i týmovou práci. Při prezentaci postřehů jde především o porozumění tématu a schopnost sestavit z něj krátký, ale výstižný výstup. Dále spojit učební látku se zkušenostmi z běžného života, zaměřit se na jednotlivé argumenty v kontextu jiných faktorů, prezentovat vlastní názor, zaujmout publikum, koordinovat diskusi a z diskuse vytvořit závěr. Zpracování semestrální práce se zaměřuje na týmovou práci a rozdělení úkolů ve prospěch celkového výstupu, práci

v podmínkách nejistoty, time-management, zpracování a pochopení odborného textu, a na prezentaci odborných témat.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

- krátké testy pozornosti na konci přednášek (k zápočtu potřeba minimálně 0 z 9 bodů)

- prezentace postřehu na cvičení a koordinace diskuse, cca 9 minut na každý postřeh (k zápočtu potřeba minimálně 1 z 3 bodů)

- průběžné zpracovávaní a prezentování případových studií, práce v týmu 5 lidí (k zápočtu potřeba minimálně 10 z 18 bodů)

Požadavky ke zkoušce:

- minimální počet bodů získaných za práci v semestru: 15 z maximálních 30

- vypracování semestrální práce, ke zkoušce potřeba minimálně 10 z 20 bodů, alespoň v 1 z 5 částí práce (postupných změn situace) je nutno použít nejnovější trendy v managementu (podle Gibsona či Druckera)

- písemný test, ke zkoušce potřeba minimálně 25 z 50 bodů, hodnocení žádné jednotlivé otázky nesmí být 0 bodů

Celkové hodnocení:

- testy pozornosti na přednáškách, počet získaných bodů 0-9

- prezentace postřehu a koordinace diskuse, počet získaných bodů 1-3

- průběžné zpracovávaní a prezentování případových studií, počet získaných bodů 10-18

- semestrální práce, počet získaných bodů 10-20

- písemný test, počet získaných bodů 25-50

Možnost bonusových bodů v semestru:

- konstruktivní oponentura prezentovaných případových studií jiných týmů, maximální počet bonusových bodů 6

Důležité termíny:

- termín odevzdání semestrální práce: všechny skupiny nejpozději do neděle 3. 1. 2016

- prezentace a obhajoba semestrální práce: podle skupin pátek 8.1.2016, pondělí 11.1.2016, úterý 12.1.201

Osnova přednášek:

Přednášky:

6. 10. a 13. 10. 2015: Historický vývoj managementu v kontextu společenských změn a novodobé trendy

- historický a společenský kontext managementu, změny myšlení pod vlivem osvícenství, průmyslové a informační revoluce, globalizace, moderny a post-moderny, apod.

- rozdílné přístupy k managementu, od vědeckého managementu po současnost, změny podnikatelského prostředí, předpoklady budoucího vývoje

20. 10. 2015: Management v různých typech organizací

- odlišnosti managementu v organizacích ziskových, neziskových a ve veřejné sféře

27. 10. 2015: Životní cyklus podniku a s ním související chápaní managementu

- záměr založit podnik, start-up, začínající podnik

- růst, stagnace, management změn, krizový management, útlum, likvidace podniku

- malý, středný a velký podnik, globální firma

- alternativní pohledy na vývoj podniku

3. 11. 2015: Manažerské funkce a plánování

- manažerské funkce, význam a jejich členění

- plánování, proces plánování, cíle, druhy plánů

- projektový management

10. 11. 2015: Analyzování a rozhodování

- analyzování a jeho význam

- rozhodování, proces rozhodování, členění rozhodovacích procesů, metody rozhodování

17. 11. 2015: volný den - státní svátek

24. 11. 2015: Organizování

- základní pojmy, hierarchické úrovně podnikového managementu

- organizační struktury a jejich členění, organizační projektování

1. 12.2016: Vedení lidí

- manažerské styly vedení lidí

- motivování

8. 12. 2015: Management lidských zdrojů

- management lidských zdrojů a jeho význam v podniku

- činnosti manažera spjaté s managementem lidských zdrojů

15. 12. 2015: Manažer jako člověk

- schopnosti a předpoklady pro práci manažera

- role a pravomoci manažera

- etika a její význam pro manažery

5. 1. 2016: Kontrolování a implementace

- kontrola a její význam

- metody kontrolování

- kontrola a audit

12. 1. 2016: volné téma

Osnova cvičení:

týden 1 (pá 2.10, po 5.10, út 6.10): Organizační pokyny

týden 2-4 (pá 9.10 až út 27.10): Prezentace postřehů k přednášce z příslušného týdne (č. 1-3) a diskuse

- individuální práce, 8-9 postřehů na každé cvičení, prezentace 2 minuty, koordinace příslušné diskuse 6 minut, formulování závěru z diskuse 1 minuta

týden 5 (pá 30.10, po 2.11, út 3.11): na začátku losování zadaní týmových prací pro cvičení, modelování výchozí manažérské situace, na konci losování zadáni pro následující týden

týden 6-9 (pá 6.11 až út 1.12): Prezentace a konzultace případových studií

- týmová práce, prezentace na každém cvičení, 7 minut prezentace + 7 minut diskuse

- postupné zpracování manažerských návrhů v rámci různých funkcí managementu (přednášky č. 5-8)

- na konci cvičení losování zadání pro následující týden

týden 10 (pá 4.12, po 7.12, út 8.12): na začátku losování zadaní týmových semestrálních prací, modelování výchozí manažerské situace, na konci losování zadaní pro 5 postupných změn situace (obdoba cvičení 6-11)

týden 11 (pá 11.12, po 14.12, út 15.12): Prezentace a konzultace případových studií

- týmová práce, prezentace na každém cvičení, 7 minut prezentace + 7 minut diskuse

- postupné zpracování manažerských návrhů v oblasti vedení lidí (přednášky č. 9-10)

týden 12 (pá 18.12, po 4.1, út 5.1): Prezentace a konzultace případových studií

- týmová práce, prezentace na každém cvičení, 7 minut prezentace + 7 minut diskuse

- hodnocení práce týmů v semestru z pohledu manažera, jeho práce, nejzávažnějších problémů a požadavků

týden 13 (pá 8.1, po 11.1, út 12.1): Prezentace a obhajoba semestrální práce

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit se základními pojmy podnikového managementu, popsat a charakterizovat teoretické přístupy, metody a nástroje a jejich uplatnění v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

- Drucker, P. F.: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Management Press, Praha 2004

- Gibson, R. a kol.: Nový obraz budoucnosti. Rethinking the Future. Management Press, Praha 2000

- Veber, J. a kol.: Management (základy, prosperita, globalizace). Management Press, Praha 2009

- Vodáček, L., Vodáčková, O.: Moderní management v teorii a praxi. 3. rozšířené vydání. Management Press, Praha 2006

- Žáček, V.: Management: Teorie, zásady, praxe. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014

Doporučená literatura:

- Drucker, P.F.: Řízení neziskových organizací, Praxe a principy. Management Press, Praha 1994

- Drucker, P.F.: Výzvy managementu pro 21. století. Management Press, Praha 2000.

- Hamilton, R.J.: Your Life, Your Legacy: An Entrepreneur Guide to Finding Your Flow. 2006. On-line book www.wealthdynamicscentral.com

- Ochrana, F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Management Press, Praha 2001.

- Ochrana, F.: Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě: smart administration. Wolters Kluwer Česká republika, Praha 2011.

- Vries, M.F.R., Florent, E.: Noví globální lídři. Management Press, Praha 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1689706.html