Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Podniková ekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51PE Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Kurz je zaměřen na základní prvky a vazby v rámci podnikové ekonomiky. Zasazuje podnik do celkového rámce vztahů ekonomické teorie a základního ekonomického okolí. Vysvětluje smysl a vzájemné provázanosti základních podnikových informačních soustav. Dále cílí na taktické a provozní řízení, zejména se soustředí na řízení nákladů a výnosů z manažerského hlediska. Podrobně se věnuje provozním rozpočtům, kalkulaci nákladů na produkty, úvodu do podnikového účetnictví pro potřeby manažera. Při výuce využívá připravené případové studie a technicko-ekonomické modely.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

1. Podnik, vymezení, cíle, důvody existence, předpoklady stabilního vývoje - externí a interní předpoklady.

2. Základní účetní výkazy a jejich vzájemné vazby - manažerský pohled.

3. Zakladatelský rozpočet.

4. Náklady - variabilní, fixní, přírůstkové, lineární nákladový model.

5. Výnosy, bod zvratu a zisku v Kč i objemových jednotkách.

6. Kapacitní propočty.

7. Kalkulace nákladů.

8. Kalkulační systémy.

9. Optimalizace sortimentu s využitím kalkulací.

10. Využití kalkulací pro cenová omezení.

11. Cash flow - provozní část, příčiny rozdílů.

12. Možnosti řízení provozního cash flow.

Osnova cvičení:

1. Základní ekonomické principy - časová hodnota peněz, zdroje a jejich omezení.

2. Zdroje potřebné k podnikání, jejich spotřeba a cena

3. Rozvaha, VZZ, cash flow - případová studie.

3. Zakladatelský rozpočet - případová studie.

4. Náklady, lineární model, metody stanovení nákladové funkce

5. Analýza bodu zvratu, zisku, hranice klíčových veličin.

6. Kapacitní propočty.

7. Volba optimálního modelu výroby s ohledem na kapacitní omezení.

8. Kalkulace nákladů - přirážková, ve sdružené výrobě, dle hlavního výrobku, cílová.

9. Kalkulace ABC - případová studie.

10. Sortimentní optimum.

11. Využití kalkulací pro plánování odbytu a cen.

12. Řízení a plánování cash flow - případová studie.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni

- najít ekonomický princip v provozování podniku,

- vymezit základní cíle podniku a podnikání a popsat jejich dosah do řízení běžné podnikové činnosti,

- orientovat se ve vazbách základních účetních dokumentů z hlediska manažerských potřeb,

- sestavit střednědobý plán hospodaření včetně nalezení potřebných zdrojů,

- stanovit kapacitní možnosti provozu,

- kvalifikovaně odhadnout vývoj nákladů, výnosů a zisku v závislosti na možnostech trhu,

- kalkulovat náklady a vytvářet rozpočty za použití různých metod adekvátních situacím,

- použít kalkulační nástroje k optimalizaci sortimentu,

- odlišit řízení zisku a cash flow,

- navrhovat opatření vedoucí ke stabilitě běžné činnosti podniku.

Studijní materiály:

Synek: Manažerská ekonomika

Zralý: Podniková ekonomika

Scholleová: Podniková ekonomika - sbírka příkladů a případových studií

Mikovcová-Scholleová: Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1689106.html