Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zimní výcvikový kurz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZVK Z 1 7XD česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Předmět se v úvodu zaměřuje na původ a zdroje léčivých látek, vymezuje pojmy léčivo, názvosloví léčiv a jejich místo v lékopisu. Pro pochopení účinků léčiv jsou přednášky zaměřeny i na problematiku farmakokinetiky. Na základě těchto poznatků jsou systematicky probírána základní lékové skupiny se zaměřením na mechanismus jejich účinků

Požadavky:

Zápočet

Multiple choice test (25 otázek o 4 možných odpovědích, 0-4 správné odpovědi) s úspěšností nejméně 50 % pro splnění zápočtu. Obsahem testu je obsah přednášek a téma určená k samostudiu. Výchozími studijními materiály je taktéž doporučená literatura.

Zkouška

Písemná zkouška ve zkouškovém období v podobě multiple choice testu, 25 otázek (4 možné odpovědi, 0-4 správně) s úspěšností minimálně 50 %.

Hodnocení (počet bodů):

A 100 - 90

B 89 - 80

C 79 - 70

D 69 - 60

E 59 - 50

F 49 - 0

Osnova přednášek:

Obecná farmakologie

Základy farmakokinetiky a farmakodynamiky

Léky ovlivňující vegetativní nervový systém

Celková anestetika, opioidní analgetika

Lokální anestetika, svalová myorelaxancia

Látky ovlivňující gastrointestinální systém

Neopioidní analgetika, koanalgetika

Léky ovlivňující kardiovaskulární systém

Látky ovlivňující hemostázu a trombózu

Diuretika a látky ovlivňující uropoetický systém.

Léky ovlivňující respirační systém

Hormony ve farmakoterapii.

Úvod do problematiky léčiv užívaných v psychiatrii

Závěrečné konzultace, zápočtový test

Samostudium: psychofarmaka, antibiotika

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] MARTÍNKOVÁ, J., et al.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1356-4.

[2] HYNIE, S. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1.

[3] LÜLLMANN, H., K. MOHR a H. LUTZ. Barevný atlas farmakologie. překlad 4. zcela přepracovaného vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3908-3.

[4] LÜLLMANN, H., K. MOHR a M. WEHLING. Farmakologie a toxikologie. překlad 15. Přepracovaného vydání. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0836-1.

[5] KNOR Jiří, Málek Jiří. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha, Maxdorf Jessenius 2014, 216 str. ISBN: 978-80-7345-386-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1534506.html