Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Geriatrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZGR KZ 2 1P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoreticko:praktický oborový komplex, který seznamuje studenty s involučními změnami v organismu a s tím souvisejícími zvláštnostmi péče o zdraví ve vyšším věku. Zvláštní pozornost je věnována zejména změnám kardiovaskulárního a respiračního systému, poruchám vnitřního prostředí, hydratace a nutrice, poruchám termoregulace a změnám psychiky. Zvláštní problematiku představují otázky osamělého, týraného a zneužívaného seniora a nové trendy ve zdravotní a sociální péči o staré občany. Velmi důležitou je problematika léčebných procesů, kombinované terapie, možného ovlivnění farmakoterapie nutričními chybami.

Požadavky:

Zpracování samostatné práce na dané téma z oboru, 90% účast na přednáškách.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. týden: Stárnutí, teorie ontogeneze, gerontologie, geriatrie, holismus, salutogeneze

2. týden: Charakteristika životních období, hierarchie hodnot

3. týden: Somatické a patofyziologické změny v organismu ve staří, životní styl, stáří a nemoc

4. týden: Nejčastější chronická onemocnění, úrazy a ostatní akutní stavy; zvláštnosti chorob ve

stáří

5. týden: Reakce člověka na stáří, životní styl, stáří a nemoc.

6. týden: Psychické poruchy ve stáří, poruchy vnímání, demence, stavy zmatenosti, deprese,

suicidální sklony

7. týden: Nejčastější poruchy kardiovaskulárního a respiračního aparátu seniorů

8. týden: Nejčastější poruchy výživy, vodního a solného hospodářství a poruchy renálních funkcí

ve stáří

9. týden: Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří

10.týden : Podpora zdraví a prevence v primární péči ? anamnéza, fyzikální, laboratorní vyšetření,

edukace,Poradenství

11.týden: Specifika nutrice a fyzické aktivity vyššího věku

12.týden: Sekundární péče ? akutní klinické stavy, léčba, prevence komplikací

13.týden: Terciární péče ? chronické stavy, léčba, prevence vzniku komplikací

14.týden: Imobilizační syndrom, dekubity

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Student je schopen správné orientace v problematice geriatrie a gerontologie, chápe specifika léčby, výživy, pohybových aktivit,chorob vyššího věku. Je schopen samostatně hodnotit celkový stav seniora z hlediska nutnosti nároků na zdravotní, sociální a další péči.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]KALVACH, Z.: Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů. Praha: UK, 1993.

[2]KRAMÁŘOVÁ, N.: Gerontopsychiatrie, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2000.

Doporučená literatura:

[3]TOPINKOVÁ, E.: Geriatrie praktického lékaře. Praha: Grada Publishing, 1995.

[4]WEBER, P.: Minimum z klinické gerontologie pro lékaře a sestru v ambulanci, Brno: IDV PZ 2000.

[5]ZADÁK, Z.: Symptomatická a kausální léčba ve vysokém věku, Praha, ČGGS J.E.Purkyně, 2001.

[6]FRANKOVÁ V, HORT J., HOLMEROVÁ I et al: Alzheimerova demence v praxi - Konsenzus psychicko-neurologicko-geriatrický. Praha: Mladá fronta, 2011. 70 s. ISBN 9788020424235

[7]Hort J., Rusina R a kol: Paměť a její poruchy. Praha: Maxdorf, 2007, 422 s. ISBN 9788073450045

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1532606.html