Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Individuální prázdninová praxe bloková II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZIPB2 Z 1 200XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče I. (17BZARI1)
Chirurgie a traumatologie I. (17BZCHT1)
Urgentní medicína I. (17BZUM1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky č. 424/2004 Sb., která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Praxe bude probíhat v bloku 4 týdny během prázdnin na konci druhého ročníku.

Cílem praxe je získat dovednosti a znalosti v přednemocniční neodkladné péči, v situacích charakteristických pro urgentní, válečnou medicínu a krizové stavy v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, v instruktážích k poskytování laické první pomoci, včetně instruktáží na dálku, v řidičských, navigačních a dalších znalostech dovednostech.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitide B, absolvované BOZP, 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Bezpečné vyproštění, polohování, imobilizace a transport pacientů

Řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému

Obsluha a údržba vybavení dopravních prostředků ZZS

Rozšířená kardiopulmonální resuscitace s použitím ručního dýchacího přístroje a zevní elektrické defibrilace;

Zajištění dýchacích cest dostupnými pomůckami; zavedení a aplikace inhalační kyslíkové terapii; přístrojová ventilace parametry určenými lékařem; péče o dýchací cesty pacientů během umělé plicní ventilace;

Aplikace léčivých přípravků včetně krevních derivátů,;

Zavedení mírné terapeutické hypotermie

Katetrizace močového měchýře dospělých žen a dívek nad 10 let;

Odběr biologického materiálu na vyšetření;

Výkony prováděné v krajní nouzi, tj. bez přítomnosti lékaře, kdy hrozí nebezpečí z

prodlení:

uvolnění a zajištění průchodnosti dýchací cest včetně tracheální intubace;

umělá plicní ventilace, inhalační kyslíková terapie;

odsávání z dýchacích cest;

kardiopulmonální resuscitace včetně zevní elektrické defibrilace po předchozím EKG záznamu prokazujícím rytmus indikovaný k defibrilaci;

při kardiopulmonální resuscitaci aplikace adrenalinu i.v./intratracheálně;

kanylace periferní žíly / intraosseální přístup;

podávání léků a infuzních roztoků v režimech, které přicházejí v úvahu (spray pro dilataci koronárního řečiště, bronchodilataci, aplikace neopiátového analgetika i.m. při traumatu);

diagnostika glykémie z klinické indikace a následná aplikace glukózy při hypoglykémii per os nebo i.v.;

ošetření pneumotoraxu;

plnění lékařských ordinací.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání dovedností a znalostí studentů v přednemocniční neodkladné péči, v situacích charakteristických pro urgentní, válečnou medicínu a krizové stavy v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, v instruktážích k poskytování laické první pomoci, včetně instruktáží na dálku, v řidičských, navigačních a dalších znalostech a dovednostech.

Studijní materiály:

[1] ADAMS,B., HEROLD, C.E.: Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada Publising, 1999.

[2] BYDZOVSKY,J.: Akutní stavy v kontextu. Praha: Triton, 2008.

[3] CVACHOVEC, K.: Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíne a lécbe bolesti 2005. Galén: 2005.

[4] DRABKOVA, J.: Polytrauma v intenzivní medicíne. Praha: Grada, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1532506.html