Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zdravotnická psychologie a stress management II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZPSM2 Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Zdravotnická psychologie navazuje na poznatky obecné a sociální psychologie. Předmět se podrobně zaměřuje na poznatky, které se vztahují k psychologii obětí neštěstí, traumat a psychického strádání. Stres management postihuje zvládání psychické zátěže a stresu u pomáhajících profesí, problematiku psychosociální pomoci, posttraumatickou stresovou reakci a psychologickou první pomoc při katastrofách a neštěstích.

Cílem výuky je informovat o podstatných psychologických problémech zachraňovaných a zachraňujících a připravit posluchače na specifické chování a reakce jednotlivců i skupin v situacích ohrožení života.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

Aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence; vedoucí seminářů určí způsob náhrady cvičení. Větší absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady. Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšné obhájení dvou seminárních prací. Studenti budou rovněž v průběhu seminářů průběžně zkoušení, pro udělení zápočtů nesmí být ani jednou hodnoceni seminární práce stupněm F.

Zkouška bude probíhat formou písemného testu. Celkově bude 10 otázek s volnou odpovědí. Otázky budou plně kolidovat s probíranou tématikou. Maximální počet bodů je 30. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů. Klasifikace vychází z hodnocení ECTS.

A - 29 - 30 bodů

B - 26 - 28 bodů

C - 23 - 25 bodů

D - 24 - 20 bodů

E - 19 - 16 bodů

Méně než 16 bodů - F

Osnova přednášek:

1.Oběti traumatizujících událostí.

2.Psychické trauma po dopravní nehodě.

3.Téma smrti a umírání.

4.Psychosociální pomoc obětem neštěstí.

5.Psychické následky hromadných katastrof.

6.Rizikové skupiny při katastrofách.

7.Práce s dětmi, adolescenty a seniory.

8.Jak zvládat psychickou zátěž a jak jí předcházet.

9.Psychologická první pomoc obětem katastrof.

10.Psychologická první pomoc záchranářům (psychologický debriefing)

Osnova cvičení:

Cvičení probíhají formou skupinových diskuzí, analýz případů z praxe, nácviků, hraní situací a rolí.

1.Viktimologie - primární, sekundární oběti, další členění (oběti přírodních katastrof, teroristických akcí a dopr. nehod)

2.Dopravní nehody z hlediska psychologie katastrof

3.Nevyléčitelně nemocný, problematika euthanasie, asistované sebezabití

4.Význam psychosociálních intervenčních týmů (PIT), svépomocné skupiny

5.Nejčastější hromadné katastrofy ve světě a v ČR

6.Psychologické aspekty odlišností věku, etnik, premorbidity, apod.

7.Specifické problémy dětí, adolescentů, dospělých, seniorů

8.Ventilace stresu, prevence následků akutního a chronického stresu

9.Základní standardy psychologické první pomoci

10.Diagnostika a prevence syndromu vyhoření, podpora a supervize záchranářů

Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty podrobněji seznámit s poznatky, které se vztahují k psychologii zdraví, klinické psychologii, k aplikaci psychologických poznatků ve zdravotnictví a psychologické péči o nemocného.

V další části se studenti seznamují se Stres managementem, který postihuje zvládání psychické zátěže a stresu u pomáhajících profesí. Dále je zde probírána problematika psychosociální pomoci, posttraumatická stresová reakce a psychologická první pomoc při katastrofách a neštěstích.

Cílem předmětu je především informovat studenty o podstatných psychologických problémech zachraňovaných a zachraňujících a připravit studenty na specifické chování a reakce jednotlivců i skupin v situacích ohrožení života.

Studijní materiály:

[0] Povinná literatura:

[1] BAŠTECKÁ, B. a kol.: Terénní krizová práce, Grada, 2005.

[2] BREČKA, T., A.: Psychologie katastrof, Triton, Praha, 2009.

[3] HÁJEK, K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese, Portál, 2008.

[4] HAWKINS, P., SHOHET, R.: Supervize v pomáhajících profesích, Portál, 2008.

[5] KŘIVOHLAVÝ J.: Pozitivní psychologie, Portál, Praha 2004.

[6] LINHARTOVÁ, V.: Praktická komunikace v medicíně, Grada, Praha 2005.

[7] Doporučená literatura:

[8] VÁGNEROVÁ M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha, 1999.

[9] VIZINOVÁ, D., PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie, Portál, Praha, 1999.

[10] VODÁČKOVÁ, D. a kol.: Krizová intervence, Portál Praha, 2002.

[11] ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J.: Zdravotnická psychologie, Grada, Praha, 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1531806.html