Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pediatrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZPD Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět navazující na znalosti anatomie, fyziologie, patofyziologie, farmakologie, vnitřního lékařství a chirurgie klade zvláštní důraz na zvláštnosti onemocnění dětského věku. Cílem je seznámit studenty se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy.

Student se musí obeznámit s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů, které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě.

Požadavky:

Znalosti z anatomie, fyziologie, patofyziologie, farmakologie, vnitřního lékařství a chirurgie. Požadavky zápočtu: Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Povolené jsou 2 absence, větší počet absencí bude omluven ze závažných důvodů a jejich náhrada bude řešena individuálně po dohodě s vyučujícím.

Klasifikovaný zápočet: Závěrečný test v rozsahu doporučené literatury a odpřednášené látky v přednáškách, jeho úspěšné zvládnutí na 60%.

Osnova přednášek:

1. týden: Úvod do pediatrie; rodina, růst a vývoj zdravého dítěte; základy klinické genetiky.

2. týden: Neonatologie, novorozenec s nízkou porodní hmotností, poruchy poporodní adapta-ce a jejich řešení

3. týden: Nemoci srdce a cév v dětském věku

4. týden: Nemoci dýchací soustavy u dětí, akutní onemocnění nosní, ušní a krční

5. týden: Nemoci trávicího ústrojí u dětí

6. týden: Výuka odpadá

7. týden: Infekční nemoci dětského věku

8. týden: Nemoci žláz s vnitřní sekrecí v dětském věku

9. týden: Nemoci centrálního nervového systému v dětském věku

10. týden: Přístup záchranáře k akutnímu stavu dítěte ohrožující život

Osnova cvičení:

1. týden: Vyšetření dítěte; farmakologie dětského věku

2. týden: Náhlé stavy v pediatrii a základní postupy v neodkladné péči

3. týden: Náhlé kardiální příhody dětského věku

4. týden: Respirační insuficience v dětském věku

5. týden: Náhlé příhody břišní, péče o dehydratované dítě

6. týden: Výuka odpadá

7. týden: Alergie - anafylaxe - anafylaktický šok

8. týden: Nemoci ledvin a močových cest u dětí

9. týden: Náhlé poruchy CNS, bezvědomí, křečové stavy

10. týden: Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy.

Student se musí obeznámit s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů , které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě.

Studijní materiály:

Povinná literatura

1. LEBL J., JANDA J., POHUNEK P., STARÝ J. Klinická pediatrie, 2. vydání, Galén 2014, 698 s., ISBN 978-80-246-2697-0

2. LEBL J., PROVAZNÍK K., HEJCMANOVÁ L. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 978-807-2624-386

Doporučená literatura

1. MUNTAU, A. Pediatrie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 581 s. ISBN 978-802-4725-253.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1531506.html