Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy klinických oborů II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZKO2 Z,ZK 3 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o oborech především vnitřního lékařství. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními chorobami, s primární a sekundární prevencí interních chorob, jejich diagnostikou a definovat termíny spojené s posouzením zdravotního stavu nemocného. Student by měl být schopen porovnat a rozlišit metody zdravotního vyšetření, popsat postup základního klinického vyšetření a pochopit jeho podstatu a význam. Musí mít znalosti o způsobu a metodách monitorování zdravotního stavu nemocného.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze 2x, řádně omluvená)

Výsledky průběžného hodnocení vychází z prezentace vybraného oboru na závěr semestru

Každý student zpracuje na určené téma prezentaci, ve které představí:

- hlavní náplň zdravotnického oboru

- stručnou historii oboru

- důrazy v anamnéze a vyšetřovací metody specifické pro daný obor

- nejčastější onemocnění v daném oboru, specifika léčby a způsoby ošetřování

- situace, se kterými by se mohl setkat v rámci svého budoucího zaměstnání v rámci zdravotnického oboru

Udělení zápočtu bude dáno průnikem výsledku zápočtového testu a hodnocení práce posluchače na cvičeních, prezentace a z průběžné kontroly znalosti.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet.

Zkouška probíhá ústní formou. Posluchač si vytáhne jednu otázku. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo). Neznalost jedné otázky je důvodem ke kvalifikaci zkoušky stupněm F. Otázky ke zkoušce jsou na webové stránce předmětu.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

přednášející:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., doc. MUDr.. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, as. MUDr. Tomáš Heřman, MUDr. Petr Jelínek, as. Ing. Václav Navrátil, as. Mgr. Monika Donevová, MUDr. Alena Ševčíková, MDDr. Jan Šenfeld

Osnova přednášek:

1. téma - Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, plicní fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax)

2. téma - Vnitřní prostředí (tělesná voda, ionty, minerály, acidobazická rovnováha, diagnostika, přístrojová technika)

3. téma - Pokroky v neurochirurgii (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost)

4. téma - Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, regulace hemostázy, poruchy srážení krve, poruchy funkce destiček, základy transfuziologie, krevní skupiny)

5. téma - Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim)

6. téma - Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu (projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence)

7. téma - Pokroky v operačních oborech (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a pří-strojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

8. téma - Úloha psychologie v současné medicíně. Diagnostické možnosti.

9. téma - Nové diagnostické a terapeutické postupy ve stomatologii (diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, moderní stomatologické hmoty)

10. téma - Základy endokrinologie. Diagnostické metody, využití přístrojové techniky

11, téma - Nové diagnostické a terapeutické postupy ve oftalmologie (diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, moderní stomatologické hmoty)

12. téma - Nové diagnostické a terapeutické postupy v dermatologii a venerologii (diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, moderní stomatologické hmoty)

Osnova cvičení:

1. téma: 25.2.2016 1. paralelka: Interna: kardiologie, pneumologie, nefrologie,

gastroenterologie

3.3.2016 2. paralelka: Interna: Kardiologie, pneumologie, nefrologie,

gastroenterologie

2. téma: 10.3.2016 1. paralelka: Chirurgie, Traumatologie, Ortopedie

17.3.2016 2. paralelka: Chirurgie, Traumatologie, Ortopedie

3. téma: 24.3.2016 1. paralelka: 1. Opakování, volné téma, test. 2. ORL, Stomatologie.

31.3.2016 2. paralelka: 1. Opakování, volné téma, test. 2. ORL, Stomatologie

4. téma: 7.4.2016 1. paralelka: 1. Neurologie, Psychiatrie. 2. Seminář ke zkoušce.

14.4.2016 2. paralelka:1. Neurologie, Psychiatrie. 2. Seminář ke zkoušce.

5. téma: 21.4.2016: 1. paralelka: Zápočtový test, Prezentace prací, Zápočet

28.4.2016: 2. paralelka: Zápočtový test, Prezentace prací, Zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou jednotlivých klinických oborů, s nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen především na choroby, které se podílejí zásadním způsobem na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

[1] Ferko, Alexandr a kol.: Chirurgie v kostce. Grada, Praha 2002, ISBN 80-247-0230-4

[2] Chrobák, Ladislav: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha 2007, ISBN 80-247-0609-1

[3] Navrátil, Leoš, Rosina, Jozef a kol.: Medicínská biofyzika. Grada, 2005, ISBN 80-247-1152-4

[4] Navrátil, Leoš a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008, ISBN

978-80-247-2319-8

[5] Zeman, Miroslav a kol.: Chirurgická propedeutika, Grada, Praha 2003, ISBN 80-7169-705-2

Literatura doporučená:

[1] Adámková, Věra: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003, ISBN 80-7040-607-0

[2] Lukáš, Karel, Žák, Aleš a kol.: Gastroenterologie a hepatologie. Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1787-6

[3] Sedlářová, Petra a kol.: Základní ošetřovatelské péče v pediatrii. Grada, Praha 2008, 978-80-247-1613-8

[4] Slezáková, Lenka a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistentky III. Grada, Praha 2007, 978-80-247-2270-2

[5] Svačina, Štěpán a kol.: Klinická dietologie. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2256-6

[6] Štejfa, Miloš a kol.: Kardiologie. Grada, Praha 2006, ISBN 978-80-247-1385-4

[7] Teplan, Vladimír a kol.: Praktická nefrologie. Praha, Grada 2006, ISBN 80-247-1122-2

[8] Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002, ISBN 978-80-7262-372-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1531206.html