Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZPCH Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen jak s metodami mikrobiologie a imunologie infekčních nemocí, tak s metodami práce oboru používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zápočet bude udělen na základě 2 testů a docházky na praktická cvičení. Omluvená absence u laboratorních cvičení musí být nahrazena v náhradním termínu, u seminárních cvičení vypracováním seminární práce na zadané téma.

Termín a obsah cvičení je uveden v harmonogramu předmětu.

Průběh zkoušky: vědomostní test, pro jeho absolvování je nutná minimálně 60% úspěšnost, poté zkoušení ústní

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Obory: mikrobiologie, imunologie a epidemiologie a oblasti jejich zájmu. Původci infekčních onemocnění. Bakterie. Normální mikrobiální flóra lidského organismu. Antimikrobiální látky. Mykotické (plísňové) infekce.

2. Antiinfekční Imunologie. Funkce a význam imunitního systému. Buňky a molekuly imunitního systému. Imunita specifická a nespecifická.

3. Speciální epidemiologie vybraných infekčních onemocnění. Epidemie a protiepidemická opatření.

4. Virologie. Klasifikace bakterií. Spirochéty. Gram pozitivní a gram negativní koky.

5. Gram pozitivní a gram negativní tyčky. Aerobní a anaerobní tyčky. Acidorezistentní tyčky (mykobakteria). Parazitologie.

Osnova cvičení:

1. Metody sterilizace. Metody kultivace, systém bakteriologie

2.Imunizace, vakcinace v ČR

3.Metody epidemiologie, studie

4. Kultivace bakterií. Mikroskopický průkaz bakterií

5.Identifikace, G barvení. Nozokomiální nákazy

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami práce oboru používaných v epidemiologii přenosných nemocí, ale i v epidemiologii životního prostředí.

V další části předmětu jsou studenti seznamováni s problematikou onemocnění neinfekčního původu a s řešením řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Studijní materiály:

[1]GÖPFERTOVÁ, D., et al. :Mikrobioloogie, imunologie, epidemiologie, hygiena[2]PODSTATOVÁ, H. : Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena, Epava, Olomouc, 2001.

[3]LOBOVSKÁ A., a kol. : Infekční nemoci, Karolinum, Praha, 2001.

[4]PODSTATOVÁ, H. : Hygiena zdravotnických zařízení a nová legislativa, Epava, Olomouc, 2002.

[6]ZLOCH, Z. : Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium, Karolinum, Praha

[7]Současně platná legislativa vztahující se k:

předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění

očkování proti infekčním nemocem

ochraně veřejného zdraví

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1530506.html