Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praxe v semestru bloková I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZPSB1 Z 2 120XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
První pomoc, metodologie první pomoci (17BZPPM)
Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I. (17BZTOP1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky MZ ČR 55/2011, která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem předmětu je osvojení praktických činností a využití teoretických poznatků při ošetřování nemocných. Dalším cílem je postupná adaptace na práci ve zvoleném oboru, osvojení si pracovních postupů při ošetřování nemocných.

Praxe bude probíhat v bloku 3 týdnů (8 hod. denně) na pracovištích poskytujících intenzívní či neodkladnou péči. Součástí praxe jsou jednodenní stáže na speciálních pracovištích (katetrizační sálky, operační sály, HDS, apod.)

Pracoviště: jednotky intenzivní péče chirurgických a interních oborů, anesteziologicko resuscitační oddělení

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, BOZP, 100% účast, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Prerekvizity:

První pomoc, metodologie první pomoci, Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy, Praxe pod přímým vedením II.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Organizace práce, zajištění akutního příjmu, monitorace hemodynamiky, prevence tromboembolických komplikací

Kardiostimulace, kardioverze, defibrilace, posouzení základních poruch rytmu, vyšetřovací metody v kardiologii

Technické a personální vybavení JIP, ARO, oddělení akutních příjmů, legislativní normy, personální zajištění. Péče o pacienta na odděleních intenzivní péče. Potřeby pacienta v intenzivní péči.

Monitoring v intenzivní péči. Monitorování CNS, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu, tělesné teploty, hemostázy a tlaku v břišní dutině. Skórovací systémy v intenzivní péči.

Intenzivní péče o pacienta s poškozením centrálního nervového systému. (poruchy vědomí, křečové stavy, apalický syndrom, otok mozku). Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním CNS.

Intenzivní péče o pacienta s poškozením dýchacího systému. Péče o dýchací cesty. Zajištění průchodnosti dýchacích cest v intenzivní péči. Umělá plicní ventilace. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním dýchacího systému.

Neinvazivní plicní ventilace. Hrudní drenáž. Zajištění toalety dýchacích cest. Acidobazická rovnováha.

Intenzivní péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému (poruchy srdečního rytmu, elektroimpulzoterapie).

Invazivní léčba v kardiologii (selektivní koronarografie, perkutánní transluminální koronární angioplastika, intraaortální balonková kontrapulzace, PTVA). Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním kardiovaskulárního systému.

Intenzivní péče o pacienta s postižením gastrointestinálního traktu (krvácení do GIT, výplach žaludku, poruchy vyprazdňování stolice). Využití stomických pomůcek u pacientů s dlouhodobou drenáží.

Intenzivní péče o pacienta s postižením močového systému. Péče o inkontinentního pacienta. Péče o pacienta s permanentním močovým katétrem. Perkutánní epicystotomie.

Eliminační metody.

Léčba bolesti v intenzivní péči. Specifika intenzivní péče o dětského pacienta

Cíle studia:

Cílem předmětu je upevnění praktických činností získaných v předmětu praxe pod vedením v semestru 1, 2. V další části předmětu je kladen důraz především na postupnou adaptaci na práci ve zvoleném oboru. Praxe bude probíhat v bloku 4 týdnů (8 hod. denně) na lůžkových zařízeních pracovištích mající charakter akutního příjmu.

Studijní materiály:

[0] Povinná literatura:

[1] ADAMS, B., HEROLD, C.E.: Sestra a akutní stavy od A do Z,. Praha: Grada Publishing, 1999.

[2] ANDĚL, M., BENEŠ, P.: Výživa nemocných v těžkých stavech. Brno: IDV PZ, 1999.

[3] ČERNÝ, V. a spol.: Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha: Grada Publishing, 2000.

[4] ERTLOVÁ, F., MUCHA, J.: Přednemocniční neodkladná péče, Brno: NZO NCO. 2003. [5] HANDL, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Brno: IDVPZ, 1999.

[6] TUČKOVÁ, J. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné dítě. Brno: IDV PZ, 1997.

[7] Doporučená literatura:

[8] POČTA, J. a kol.: Kompendium neodkladné péče, Praha: Grada Publishing, 1996.

[9] POKORNÝ, J. a kol.: Urgentní medicína. Praha: Galén. 2004.

[10] ŠEVČÍK, P., ČERNÝ, V., VÍTOVEC, J.: Intenzivní medicína. Praha : Galén, 2000.

[11] ŠTĚTINA, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada Publishing. 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1529206.html