Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B02ZIP ZK 2 2+0s
Přednášející:
Rudolf Bálek (gar.)
Cvičící:
Rudolf Bálek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Pozornost je věnována základům ekologie, růstu početnosti populace člověka, využívání energie a dalších zdrojů biosféry. Je hodnoceno poškození vody, půdy a ovzduší, zmíněna je i problematika odpadů. Jsou diskutovány vlivy mechanických, elektrických polí a chemických látek na životní prostředí. Probírá se ekonomika, právo a etické aspekty nezbytné k uchování přírody naší Země i pro další generace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M02ZIP

Požadavky:

ústní zkouška, případová studie (5 stran)

Osnova přednášek:

1.Přehled stavu ŽP v ČR a ve světě

2.Ekologické zákonitosti. Civilizace na Zemi. Historie. Zátěž prostředí.

3.Lidé a geografie světa. Lidská populace. Zdraví.

4.Průmyslová civilizace. Průmysl, zemědělství, energetika, obchod, doprava.

5.Ovzduší. Znečištění ovzduší. Redukce ozónu. Změna klimatu.

6.Voda, půda a bohatství přírody. Vodní zdroje. Lesy.

7.Strategie trvalé udržitelnosti. Deklarace. Ekonomie ŽP.

8.Hygienické aspekty hodnocení ŽP. Pohyb chemických látek. Potravní řetězce.

9.Zdroje biosféry. Slunce. Tok energie.

10.Odpady. Nízkoodpadové technologie. Skládkování. Spalování. Odsíření.

11.Mechanická pole. Hluk, Vibrace.

12.Elektrická pole.

13.Teplo. Světlo.

14.Ionizující záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti a schopnosti kritického myšlení v oblasti životního prostředí.

Studijní materiály:

1.Přehled stavu ŽP v ČR a ve světě

2.Environmentální problémy, jejich příčiny. Věda. Ekologické principy.

3.Ekosystémy. Lidská společnost a její dopady na ŽP.

4.Klima. Udržitelnost biodiverzity.

5.Potraviny. Půda. Působení škůdců.

6.Rizika v ŽP a lidské zdraví.

7.Znečištění ovzduší.

8.Klimatické změny. Úbytek ozonu.

9.Vodní zdroje. Znečištění vody.

10.Bohatství přírody. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.

11.Zacházení s odpady.

12.Hluk a vibrace v ŽP.

13.Elektrická pole. Ionizující záření.

14.Tepelná a světelná pohoda.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1518906.html