Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vodní hospodářství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151103 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Úloha vody a vodní páry v jaderném energetickém zařízení. Požadavky na kvalitu vody v jednotlivých okruzích, na přídavnou a napájecí vodu, na chladící vodu atd. Vlastnosti vody charakterizující vhodnost užití pro daný účel: pH, solnost, měrná elektrická vodivost, tvrdost, alkalita, koncentrace soli, O2, CO2, SiO2, měrná radioaktivita. Nerozpustné hrubě disperzní a koloidní tuhé látky tvořící nepravé roztoky - jejich odstraňování, předúprava, filtrace, srážecí reakce, flokulace, čiření - principy, technologické zařízení a provoz. Rozpustné tuhé látky (soli) - celkový obsah (koncentrace hmotnostní, molární, měrná elektrická vodivost, solnost) - kategorie soli podle rozpustnosti ve vodě a páře a chování při varu. Hodnota pH - koncentrace vodíkových iontů, alkalita. Tvrdost vody (kotelní vodní kámen) - změkčování srážecími reakcemi, sodíkovými katexy, dekarbonizace, odstraňování anionů Cl- a SO4- -, Mn+ + a Fe+ + +. Kysličník křemičitý a sloučeniny křemíku - rozpouštění v páře, rozpouštěcí součinitel, vliv tlaku, desilikace, vlastnosti SiO. Deionizace a demineralizace vody - princip, schéma stanice. Ionexy (ionexové filtry), jejich vlastnosti, druhy, regenerace, navrhování rozměrů a provoz, řazení liniové a okružní, spotřeba regeneračních látek, vlastnosti důležité pro provoz. Plyny ve vodě - Henryho zákon,. Odplyňování fyzikální (vakuové a termické), chemické, (dávkování desoxidačních solí, plynových činidel, redoxměniče). Návrh termického odplyňovánu. Určení spotřeby hydrazinu při odplyňování. Čištění a úprava vody v primárním okruhu a v úložišti palivových článků. Příprava přídavné napájecí vody Likvidace radioaktivních ionexů a tekutého radioaktivního odpadu. Chemická dekontaminace. Odparky (typy, funkce, použití, návrh a tepelný výpočet). Borové hospodářství. /prava vody v sekundárním okruhu - odkal, odluh, úprava kondenzátu. Úprava chladicí vody pro kondenzátor. Alkalizace, dekarbonizace, očkování. Radiolýza vody - podstata vzniku, ovlivňující faktory. Zahušťování a likvidace tekutých radioaktivních odpadů. Koroze v jaderných energetických zařízeních. Typy a formy koroze. Faktory ovlivňující intenzitu koroze. Ochranná protikorozní oxidická vrstva. Inhibitory a pasivátory.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Černý, Vodní hospodářství jaderných centrál, Ediční středisko ČVUT, 1990

Bár, Vodní hospodářství jaderných centrál, Ediční středisko VUT Brno, 1988

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1497706.html