Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomika podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-EPD KZ 4 13KP+4KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Funkce podniku, náklady a zisk, struktura daňového systému. Sestavení a interpretace podnikatelského plánu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku, právní formy podnikání. Podnikatelský plán - osnova, tvorba, realizace. Majetková a kapitálová struktura podniku.

2. Veřejné finance a podnikání. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Finanční výkazy a jejich struktura.

3. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.

4. Finanční matematika - úrokový počet. Investiční rozhodování - marginální a průměrné veličiny. Cena příležitosti. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing). Krátkodobé financování - obchodní úvěr, směnka.

5. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání. Systém daní v CR. Dan z příjmů, spotřební daně, DPH.

6. Řízení lidských zdrojů. Motivace, stimulace, komunikace. Řízení pracovních skupin. Řízení vlastního času manažera. Východiska managementu podniku, manažerské funkce. Organizační struktura firmy.

7. Informační systémy v manažerské praxi - úvod.

Osnova cvičení:

1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky klasifikovaného zápočtu. Podnikání, typy společností. Základy finanční matematiky. Úrokový počet. Účetnictví, struktura rozvahy a výsledovky a výkazu cash flow, vzájemné vztahy. Zakladatelský rozpočet. Zadání semestrálního projektu. Manažerská hra. Příklady na vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Provozní páka, analýza bodu zvratu. Analýza bodu zvratu pomocí hotovostních toků. Metody kalkulace nákladů.

2. Produktivita, rentabilita, základní ukazatelé finanční situace firmy. Kritéria ekonomické efektivnosti - praktické výpočty. Financování, kritéria ekonomické efektivnosti. Daňové a účetní odpisy. Daňový štít. Daňová evidence. Test. Odevzdání semestrálního projektu. Prezentace projektu, případová studie - řízení pracovních skupin. Klasifikovaný zápočet. Reserva.

Cíle studia:

Cíle a funkce podniku, okolí podniku, životní cyklus podniku. Klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladové křivky. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Daně. Finanční matematika a investiční rozhodování. Business plán. Manažerské funkce, organizační formy podniku. Firemní procesy a řízení firmy.

Studijní materiály:

Synek, M. a kol. ''Manažerská ekonomika''. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.

Kislingerová, E. a kol. ''Manažerské finance''. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0.

Cipra, T. ''Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou''. Praha: HZ, 1995. ISBN 80-901918-0-0.

Fialová, H. ''Malý ekonomický výkladový slovník''. Praha: A plus, 2007. ISBN 978-80-903804-0-0.

Platné zákony ČR (Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Živnostenský zákon, ...)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1442506.html