Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Účetnictví a finance podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-FIP Z,ZK 5 13KP+4KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Účetní výkazy, jejich struktura a význam pro řízení firmy. Finanční analýzy. Investiční hodnocení projektů, kritéria hodnocení. Stanovení diskontu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Význam a cíle účetnictví. Účetní zásady. Metodika účetnictví.

2. Oceňování aktiv a závazků, dlouhodobá a krátkodobá aktiva. Majetkové a kapitálové účty, odepisování majetku.

3. Náklady a výnosy, účelové a druhové členění nákladů, náklady pro rozhodování. Účetní závěrka, její sestavení a audit.

4. Výkaz zisků a ztrát, struktura. Peněžní toky firmy, výkaz cash flow.

5. Ukazatelé finanční situace firmy. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.

6. Dlouhodobé financování. Metody hodnocení efektivnosti investic.

7. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

Osnova cvičení:

1. Právní formy podnikání a jejich vazba na účetnictví. Rozvaha a její rozložení do účtů. Účtování hmotného a nehmotného majetku, odpisy. Příklady hospodářských operací. Daně a jejich zachycení v účetnictví. Rozvaha a výsledovka, sestavení a rozbor. Výkaz cash flow.

2. Výpočty ukazatelů finanční situace firmy. Test. Finanční matematika. Úvěry. Způsoby úročení. Výpočty NPV a IRR. Zahrnutí vlivu daní a financování do výpočtu NPV. Doba porovnání. Složitější případy hodnocení.

Cíle studia:

Účetní zásady. Oceňování majetku a závazků. Náklady, výnosy a zisk. Rozvaha, výsledovka a jejich analýza. Finanční analýza firmy, metody a cíle. Financování firmy. Rozpočty a controlling. Současná hodnota, cena příležitosti. Dlouhodobé financování. Metody hodnocení efektivnosti investic. IRR, NPV. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

Studijní materiály:

Kislingerová, E. a kol. ''Manažerské finance''. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0.

Cipra, T. ''Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou''. Praha: HZ, 1995. ISBN 80-901918-0-0.

Kovanicová, D. ''Finanční účetnictví: světový koncept''. Praha: Polygon, 2003. ISBN 80-7273-090-8.

Kovanicová, D. ''Abeceda účetních znalostí pro každého''. Praha: Polygon, 2005. ISBN 978-80-7273-152-7.

Ryneš, P. ''Podvojné účetnictví a účetní závěrka''. Olomouc: ANAG, 2002. ISBN 80-7263-098-9.

Zákon o účetnictví, české účetní standardy a navazující předpisy (pro podnikatele).

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-FIP/

Předmět FIP je ekvivalentní předmětu FMU. Platí obousměrná náhrada, KOS hlídá, že oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-FIP/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1441406.html