Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Finanční řízení ICT

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-FRI Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznámí studenty se základními typy informačních podnikových systémů, s pravidly financování ICT a rozpočtování, stanovení ROI (return of investment). Budou vysvětleny modely TCO (total cost of ownership) a principy nákladového a kvalitativního benchmarkingu. Budou vysvětleny metody zjištění přínosů IT pro byznys. Studenti se dále seznámí s možnostmi zajištění kapacitních zdrojů jednak pracovníky vlastní organizace a formou outsourcingu. Budou uvedeny přínosy jednotlivých variant a kritéria jejich výběru. Budou vysvětleny různé typy outsourcingu s ohledem na vlastnické vztahy a na příkladech vysvětleno, kdy jaký typ volit. Dále bude student seznámen s problematikou řízení outsorcingového vztahu. Předmět dále seznámí studenty s nástroji pro sledování a optimalizaci podnikových procesů, měření výkonnosti procesů a návrhy relevantních metrik. Seznámí se s metodami a nástroji z oblasti CPM (Corporate Performance Management).

Požadavky:

Předpokládá se znalost základních úrovní ICT od infrastruktury, přes databáze až po aplikační vrstvu.

Osnova přednášek:

1. Seznámení se základními typy podnikových informačních systémů (ERP, BI, SCM, CRM).

2. Světové standardy podnikových informačních systémů a řešení některých dodavatelů.

3. Rozpočty, ICT controlling, rozpočty projektů, pravidla pro zpracování studie proveditelnosti.

4. TCO modely pro jednotlivé úrovně systému, metriky a metody porovnání se statistickými vzorky.

5. Principy sledování výkonnosti procesů, Návrhy klíčových metrik a výkonnostních indikátorů.

6. Metody ohodnocení přínosů IT pro podnikání.

7. Dostupnost IT, plán obnovy systému a business continuity planning.

8. Případové studie ERP systémů.

Osnova cvičení:

1. Dvě hodiny každých 14 dnů. Studenti budou s lektorem diskutovat probranou látku na přednáškách a připravovat se na semestrální práci.

Cíle studia:

Student má pochopit strukturu rozpočtů a principy financováni ICT, orientovat se v ohodnocování informačních technologií a metodách benchmarkingu. Bude umět navrhnout a posuzovat strategie zajišťování zdrojů pro provoz, údržbu a rozvoj informačních systémů v podnicích. Umí zvolit relevantní metriky a klíčové výkonnostní indikátory. Naučí se postupy, jak měřit výkonnost procesů.

Studijní materiály:

Basl, J. ''Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti''. Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0214-2.

Cohen, L., Young, A. ''Multisourcing: Moving Beyond Outsourcing to Achieve Growth And Agility''. Harvard Business Press, 2005. ISBN 1591397979.

Maizlish, B., Handler, R. ''IT Portfolio Management: Unlocking the Business Value of Technology''. Wiley, 2005. ISBN 0471649848.

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni2p+1c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1434306.html