Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pravděpodobnost a statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PST Z,ZK 5 3+1 česky
Přednášející:
Jana Sekničková
Cvičící:
Jana Sekničková
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznamuje studenty bakalářského studia SOFE se základy teorie pravděpodobnosti a statistiky. Po absolvování kursu budou studenti schopni aplikovat uvedené teorie při psaní bakalářské práce a studiu ekonometrie, následně pak i při navazujícím studiu aplikované statistiky, ekonometrie a teorie časových řad.

Požadavky:

Znalosti matematické analýzy a algebry.

Osnova přednášek:

1. Pravděpodobnost (definice, výpočet pravděpodobnosti)

2. Pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů, podmíněná pravděpodobnost

3. Náhodná veličina a její rozdělení

4. Charakteristiky náhodné veličiny

5. Základní rozdělení diskrétní náhodné veličiny

6. Základní rozdělení spojité náhodné veličiny

7. Základní pojmy matematické statistiky

8. Základní výběrové charakteristiky

9. Bodové a intervalové odhady parametrů konkrétních rozdělení

10. Testování statistických hypotéz, testy hypotéz o parametrech konkrétních rozdělení

11. Testy dobré shody

12. Regresní analýza

13. Korelační analýza

Osnova cvičení:

1. Definice, výpočet pravděpodobnosti - příklady

2. Pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů, podmíněná pravděpodobnost - příklady

3. Distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti - příklady

4. Střední hodnota, rozptyl, momenty, kovariance, korelace - příklady

5. Alternativní, binomické, Poissonovo, hypergeometrické - příklady

6. Normální a rozdělení k němu přidružená, exponenciální, rovnoměrné - příklady

7. Základní soubor, náhodný výběr, popisné statistiky, zákon velkých čísel, centrální limitní věta - příklady

8. Aritmetický průměr, výběrový rozptyl, vlastnosti, medián, kvantily - příklady

9. Bodové a intervalové odhady parametrů konkrétních rozdělení - příklady

10. Testování statistických hypotéz, testy hypotéz o parametrech konkrétních rozdělení - příklady

11. Testy dobré shody (test shody, test pro kontingenční tabulky) - příklady

12. Základní model lineární regrese, bodové a intervalové odhady regresních parametrů - příklady

13. Výběrová kovariance a korelace, odhad korelačního koeficientu - příklady

Cíle studia:

Znalosti:

Teorie pravděpodobnosti a základní metody matematické statistiky.

Schopnosti:

Správná aplikace teorie pravděpodobnosti a metod matematické statistiky na konkrétní reálné problémy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Jarušková, D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Stavební fakulta ČVUT, 2006.

[2] Jarušková, D.: Pravděpodobnost a matematická statistika - příklady, Stavební fakulta ČVUT, 2006.

Doporučená literatura:

[3] Kožíšek, J.: Statistická analýza, Stavební fakulta ČVUT, 1996.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1404706.html