Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Informační systémy a procesní řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B16ISP Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět je úvodem do problematiky procesního řízení (BPM), s důrazem na první části jeho životního cyklu. BPM v praxi představuje propojovací můstek mezi technologickým a business pohledem na fungování firmy. Aplikace BPM je také prvním krokem k úspěšné implementaci SOA (vybudování efektivní servisně orientované architektury), propojení různých systémů a technologií a optimalizaci využívání firemních zdrojů. Smyslem předmětu je naučit studenty „uchopit“ reálný problém, popsat jej formou procesu, ten namapovat do konkrétní technologie a odsimulovat jeho chování. Jedná se tedy o rozšíření technologického pohledu na problematiku o analytický, business a manažerský přístup. Pro lepší pochopení problematiky jsou teoretické přednášky vhodně doplněny o reálné případové studie a praktické workshopy.Z tohoto důvodu se v některých případech nerozlišuje přednáška a cvičení, ale jsou vytvořeny výukové bloky, které vyžadují účast studentů během celého bloku. Více informací lze nalézt na adrese http://czm.fel.cvut.cz/vyuka/Y16ISP/default.aspx

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné speciální předchozí odborné znalosti. Je vyžadována schopnost analytického myšlení, výhodou je alespoň základní znalost programování (standard ČVUT FEL nebo FIT). Vzhledem k tomu, že přednášky a cvičení jsou provázané a často spojené do výukových bloků, je vhodné, aby se studenti účastnili celého výukového bloku (přednáška + cvičení). Pokud se nemůže student plnohodnotně účastnit celého bloku, musí o této skutečnosti informovat předem vyučujícího a dohodnout způsob a podmínky absolvování předmětu. Aktuální informace o požadavcích na studenty a probíhající výuce lze najít na webových stránkách předmětu na adrese: http://czm.fel.cvut.cz/vyuka/A716ISP/default.aspx.

(Poznámka: předmět bude otevřený jen v případě, že se přihlásí minimálně 10 studentů.)

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, základy a motivace procesního řízení, základní pojmy BPM.

2. Význam a přínosy BPM, životní cyklus BPM, procesní optimalizace a reingeneering.

3. Způsoby analýzy zákazníka a sběru dat, základy tvorby procesních modelů.

4. Jak implementovat BPM v praxi, co všechno je třeba udělat a připravit než se začne implementovat BPM, procesní kancelář (Case Study).

5. Nástroje pro procesní modelování, komerční řešení versus open source, typy a potřeby uživatelů, zaměření nástrojů.

6. Úvod do BPMN, srovnání BPMN s UML, úvod do modelování BPMN.

7. Životní cyklus BPM I.

8. Životní cyklus BPM II.

9. Úvod do problematiky rizik I - identifikace, popis, minimalizace, evidence, nástroje.

10. Úvod do problematiky rizik II - identifikace, popis, minimalizace, evidence, nástroje.

11. Integrace podnikových procesů formou SOA, nástroje pro integraci procesů ESB, open source versus komerční řešení.

12. BPM a zkušenosti z jeho nasazení v praxi (Case Study).

13. Procesní řízení ve vztahu k normám a regulatorním předpisům - ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení, seznámení s praktickými aspekty problematiky BPM.

2. Seznámení se simulátorem procesního řízení INNOV8 verze I, praktická simulace práce procesního manažera.

3. Workshop na téma analýza problematiky a návrh optimalizace z pohledu fungování společnosti I.

4. Workshop na téma analýza problematiky a návrh optimalizace z pohledu fungování společnosti II.

5. Základy modelování procesů v notaci BPMN, seznámení s vybranými nástroji.

6. Seznámení s technologií pro semestrální projekty I.

7. Seznámení s technologií pro semestrální projekty II.

8. Test

9. Zadání semestrálních projektů, rozbor obsahu projektů a jejich cílů.

10. Workshop zaměření na problematiku rizik I.

11. Workshop zaměřený na problematiku rizik II.

12. Práce na semestrálním projektu, tvorba modelu.

13. Práce na semestrálním projektu, tvorba modelu.

14. Zápočet, rezerva.

Cíle studia:

Absolvent bude znát detailněji problematiku definování procesů, jejich analýzu a modelování, bude se orientovat ve standardní používané notaci pro zachycení procesů a bude znát možnosti řešení modelování a základní simulace pomocí nástrojů IT. Získá také reálnou představu o praktické implementaci a využití servisně orientované architektury ve vazbě na procesní řízení.

V případě úspěšného absolvování předmětu získávají absolventi předmětu mezinárodně uznávaný akademický certifikát společnosti IBM o znalostech základů procesního řízení, modelování a simulace.

Studijní materiály:

[1] Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, Computer Press, 2008

[2] Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, Grada Publishing, 2007

[3] Řepa V., Podnikové procesy - Procesní řízení a modelování, Grada Publishing, 2007

[4] Robson M., Ullah P., Praktická příručka podnikového reengineeringu, Management Press, 1998

[5] Erl T., SOA - Servisně orientovaná architektura, Kompletní průvodce, Computer Press, 2009

[6] Hammer, M. L. W. Hershman, Rychleji, levněji, lépe, Devět faktorů účinné transformace podnikových procesů, Management Press, 2013

[7] Hammer M., Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012

[8] Kruliš, Jiří, Jak vítězit nad riziky -- Aktivní management rizik - nástroj řízení úspěšných firem, Linde, 2011

[9] Bruce Silver, BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A7B16ISP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1399406.html