Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Marketingový výzkum

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B16MVY Z,ZK 5 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Marketing jako filozofie podnikání a soubor tržně orientovaných funkcí. Poznávací stránka marketingu, marketingový informační systém. Podstata, charakteristiky marketingového výzkumu a jeho význam pro manažerské rozhodování. Proces marketingového výzkumu (příprava, sestavení projektu, sběr sekundárních a primárních dat, kvalitativní a kvantitativní výzkum, zpracování, analýza a interpretace). Aplikace marketingového výzkumu na různé oblasti, činnosti a různé formy organizace a řízení. Předmět je koncipován projektově, vede k skupinovému ověření marketingového výzkumu na dostupných příkladech.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B16MVY

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingovy-vyzkum

Osnova přednášek:

1.Marketingová koncepce managementu, tržní orientace firmy.

2.Marketing a management firmy, vztah marketingu k ostatním činnostem v podniku. Hodnototvorný řetězec a rozpory uvnitř i vně. Cesty řešení.

3.Marketingový výzkum. Podstata a základní pravidla. Definice trhu a jeho různé pojetí. Vymezení relevantního trhu.

4.Externí a interní analýza. Analýza trhu, zákazníků, konkurence, distribuce. Analýza makroprostředí. Silné a slabé stránky. SWOT analýza.

5.Proces marketingového výzkumu. Plánování výzkumu, oblasti získávání informací, zdroje dat. Rozsah šetření.

6.Dotazování. Volba jednotlivých způsobů, tvorba dotazníku, stupnice hodnocení.

7.Další formy zjišťování informací. Pozorování, experiment. Úloha panelu. Hodnocení výsledků.

8.Nákupní chování. Základní pojmy. Kupní role. Průběh nákupního chování a rozhodování. Spokojenost zákazníka.

9.Faktory ovlivňující nákupní chování. Psychologické, sociální, ekonomické a technologické. Využití psychologických a sociologických modelů. Nákupní marketing.

10.Tržní segmentace. Podstata a cíle, požadavky na segment. Kritéria segmentace. Odlišností spotřebitelských a průmyslových trhů.

11.Různé přístupy k trhu. Nediferencovaný, diferencovaný a koncetrovaný přístup. Segmentace produkt/trh. Strategie tržního výklenku. Proces umístění produktu na trhu.

12.Aplikace marketingového výzkumu. Různé přístupy podle fází marketingového procesu.

13.Aplikace marketingového výzkumu - pokračování.

14.Zajištění marketingového výzkumu. Organizace v rámci firmy. Spoluprace s profesionálními organizacemi.

Osnova cvičení:

1.Diskuse o podstatě a cílech marketingového výzkumu.

2.Utvoření řešitelských týmů a zadání úkolů v marketingovém výzkumu s různým zaměřením.

3.Projektové řešení marketingového výzkumu

4.Dtto

5.Dtto

6.Dtto

7.Dtto

8.Dtto

9.Dtto

10.Výsledky řešení případových studií.

11.Dtto

12.Dtto

13.Kontrolní test

14.Zápočet a rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, Praha: Professional Publishing, 2007, 2008, 2011

Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012

Bártová, H., Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu, Praha: Economia, 1991

Přibová, M.a kol.: Marketingový výzkum v praxi, Praha: Grada, 1996

Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum, Praha: Grada, 2003

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketingovy-vyzkum
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1398706.html