Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Signály a soustavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
QB-SAS Z,ZK 5 2+2c
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních pojmů používaných pro popis a analýzu signálů a systémů ve spojitém i diskrétním čase.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/QB-SAS

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Typy signálů, popis a význam (deterministické, náhodné -- základní informace).

2.Charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, vzájemná energie, korelace).

3.Spektrální reprezentace spojitých a diskrétních signálů.

4.Vztahy mezi transformacemi a jejich důsledky.

5.Spektrální hustota a vztah ke korelační funkci. Parsevalova věta.

6.Klasifikace soustav a jejich vlastnosti, popis soustav v časové oblasti, konvoluce.

7.Systémový popis spojitých a diskrétních systémů, přenosová funkce a frekvenční charakteristika.

8.Ideální vzorkování a interpolace, překrývání spekter, vztah spojitých a diskrétních systémů.

9.Pásmové signály a jejich popis, komplexní obálka.

10.Obálka a fáze pásmového signálu, vzorkování pásmového signálu.

11.Úvod do modulací, AWGN, SNR.

12.Vybrané typy analogových a digitálních modulací.

13.Průchod signálu nelineárními soustavami, intermodulace.

14.Vybrané aplikace

Osnova cvičení:

1.Úvod, popis signálů, prostředky pro práci se signály.

2.Stanovení vlastností signálu - střední hodnota, energie a korelační funkce.

3.Určení spektrálních vlastností periodických signálů pomocí Fourierovy řady.

4.Vztah signálu a spektra, použití Fourierovy transformace (ve spojitém čase?).

5.Vlastnosti a použití DFT, rozbor kombinace harmonických signálů.

6.Průchod signálu lineární časově invariantní soustavou, přechodové jevy.

7.Stabilita systému, porovnání obvodů ve spojitém a diskrétním čase.

8.Systém v časové a kmitočtové oblasti, charakteristiky systému.

9.Modelování systému v diskrétním čase.

10.Vzorkování a převzorkování signálu, překrývání spekter.

11.Vztah signálu v základním pásmu a signálu pásmového, kmitočtová konverze, vzorkování.

12.Zpracování pásmového signálu, příklady modulací.

13.Modelování a rozbor nelineárních pásmových soustav (např. směšovač, obálkový detektor).

14.Shrnutí výsledků semestru, kontrola prací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

A. V. Oppenheim, A. S. Wilsky with S.H. Nawab: Signals and Systems. Prentice-Hall, Second Edition, 1997.

J. R. Buck, M. M. Daniel, A. C. Winter: Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB. Prentice-Hall, 1997.

Taylor, F.J.: Principles of signals and systems. McGraw-Hill, 1994.

Narasimhan, S.V., Veena, S: Signal Processing, principles and implementation. Alpha Science International, Harrow, 2005.

Proakis, J.G.: Digital Communications. McGraw-Hill, 2001.

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=43
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1352806.html