Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie EM pole

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
QB-TEM Z,ZK 5 2+2c
Předmět je náhradou za:
Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy aplikované teorie elektromagnetického pole, vlastnostmi a metodami řešení statických, stacionárních a časově proměnných polí ve volném prostoru a na základních typech vedení. Předmět poskytuje studentům základní fyzikální pohled na studované jevy a děje a tento pohled zasazuje do rámce praktického inženýrského využití vykládaných zákonitostí. Posluchač by měl umět jevy nejenom fyzikálně a aplikačně vysvětlit, ale i pro základní struktury kvantifikovat (vypočítat). Absolvent předmětu získá potřebné základní vědomosti pro porozumění a návrh elektronických prvků, komunikačních systémů a dalších technologií, ať již nyní vyučovaných v dalších předmětech studijního programu, nebo zavedených v nejbližších desetiletích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/QB-TEM

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Osnova přednášek:

1.Základní postuláty elmag. pole, jeho zdroje, náboje a proudy

2.Pole elektrických nábojů, Laplaceova a Poissonova rovnice, polarizace, kapacita

3.Magnetické pole ustálených proudů, magnetizace, vlastní a vzájemná indukčnost

4.Magnetické obvody a jejich řešení, pole ve feromagnetiku

5.Indukční zákon. Nestacionární pole a úplný systém Maxwellových rovnic - jejich praktické vysvětlení

6.Energie a síly v elektromagnetickém poli

7.Elmag. vlna, vlnová rovnice, řešení pro rovinnou harmonickou vlnu ve volném prostoru

8.Rovinná elmag. vlna ve ztrátovém prostředí, vlna na rozhraní prostředí, Snellův zákon

9.Pole a vlny ve vodičích, povrchový jev, Poyntingův teorém

10.Analytická a numerická řešení elektromagnetických polí - aplikace

11.Vedení vln vedením, parametry vedení, přenos, odraz, impedance

12.Smithův diagram, zobrazované parametry a jeho použití pro přizpůsobení

13.Vedení s vlnou TEM, dvouvodičové, koaxiální, Lecherovo, jiné typy vedení

14.Vlnovod s obdélníkovým průřezem, parametry, vidy, rezonátory

Osnova cvičení:

1. Skalární a vektorové pole, potenciál, intenzita, pole na rozhraní prostředí.

2. Výpočet pole bodového náboje a nabité přímky, výpočty kapacity.

3. Pole v nabité vrstvě, kondenzátory s děleným dielektrikem.

4. Výpočet externí indukčnosti vlastní, vzájemné.

5. Řešení magnetických obvodů

6. Indukované napětí. Výpočty z Maxwellových rovnic.

7. Síly, práce a energie v poli.

8. Rovinná elektromagnetická vlna, odraz a lom na rozhraní

9. Povrchový jev, vysokofrekvenční odpor

10. Laboratoř

11. Vedené vlny

12. Návrh impedančního přizpůsobení

13. Výpočet parametrů koaxiálního vedení, max. výkon, útlum

14. Dominantní vid, disperze, návrh rezonátoru.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Novotný, K.: Teorie elmag. pole I. Skriptum, ČVUT Praha, 1998

[2] Collin, R.E.: Field Theory of Guided Waves. 2nd Edit., IEEE Press, New York 1991

[3] Coufalová, B., Havlíček, V., Mikulec, M., Novotný, K.: Teorie elmag.pole I. Příklady, Skriptum ČVUT Praha, 1999

[4] Sadiku, M.N.O.: Elements of Electromagnetics. Saunders College Publishing. London, 1994

Poznámka:
Další informace:
http://www.elmag.org/cs/A2B17EPV-elektromagneticke-pole-vlny-a-vedeni
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1352706.html