Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
QB-FY2 KZ 3 3+2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z termodynamiky a hydrodynamiky. Na hydrodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Na teorii vln navazují partie, které se věnují konkrétním druhům vlnění, tj. akustickému a optickému. Závěrečné přednášky jsou věnovány relativistické mechanice, kvantové mechanice a fyzice atomového jádra. Znalosti z předmětu Fyzika II mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během studia, zejména v měřicí technice, šíření elektromagnetických vln, elektroakustice či optických komunikacích. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky a jaderné fyziky mají studentům pomoct se orientovat v nových technologiích a v základních principem fungování některých elektronických prvků.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/QB-FY2

Požadavky:

Znalosti z předmětu Fyzika I, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a lineární algebry.

Osnova přednášek:

1.Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.

2.Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.

3.Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.

4.Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a Archimédův zákon.

5.Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),

6.Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny postupné a stojaté, vlny rovinné, kulové, válcové).

7.Skládání vlnění, Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev, paprsková aproximace.

8.Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.

9.Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.

10.Vlnová optika - difrakce, Fresnelův a Fraunhoferův ohyb, interference světla.

11.Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).

12.Polarizace světla a jeho disperze. Anizotropní prostředí, aplikace polarizace, kapalné krystaly.

13.Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice.

14.Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Osnova cvičení:

1.Úvodní výklad (bezpečnost práce, seznámení s úlohami a laboratorním řádem).

2.Měření rychlosti zvuku ve vzduchu sonarovou metodou a akustický Dopplerův jev. Difrakce ultrazvukových vln.

3.Měření odrazu polarizovaného světla (Fresnelovy vzorce).

4.Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb.

5.Absorpce ionizujícího záření v materiálech.

6.Měření vlnových délek relativní metodou goniometrem.

7.Vyhodnocení elaborátů a zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

2.Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

3.Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

4.Fyzika I a II - fyzikální praktikum, M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/QB-FY2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1352606.html