Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Životní prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B02ZIP ZK 2 2+0s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Pozornost je věnována základům ekologie, růstu početnosti populace člověka, využívání energie a dalších zdrojů biosféry. Je hodnoceno poškození vody, půdy a ovzduší, zmíněna je i problematika odpadů. Jsou diskutovány vlivy mechanických, elektrických polí a chemických látek na životní prostředí. Probírá se ekonomika, právo a etické aspekty nezbytné k uchování přírody naší Země i pro další generace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B02ZIP

Požadavky:

ústní zkouška, případová studie (5 stran)

Osnova přednášek:

1. Přehled stavu ŽP v ČR a ve světě

2. Environmentální problémy, jejich příčiny. Věda. Ekologické principy.

3. Ekosystémy. Lidská společnost a její dopady na ŽP.

4. Klima. Udržitelnost biodiverzity.

5. Potraviny. Půda. Působení škůdců.

6. Rizika v ŽP a lidské zdraví.

7. Znečištění ovzduší.

8. Klimatické změny. Úbytek ozonu.

9. Vodní zdroje. Znečištění vody.

10. Bohatství přírody. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.

11. Zacházení s odpady.

12. Hluk a vibrace v ŽP.

13. Elektrická pole. Ionizující záření.

14. Tepelná a světelná pohoda.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti a schopnosti kritického myšlení v oblasti životního prostředí.

Studijní materiály:

1.Miller, G.T., Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN 13: 978-1-337-09415-3, 2018

2.Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN13: 9780321811295, 2014

3.Myers N., Spoolman S.: Environmental Issues and Solutions. ISBN-13:978-1-4354-6232-8, 2014

4.Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007

5.Europe's environment - The fourth assessment

6.Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany, 2000

7.Report on the Environment of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague, 2017.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+0

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B02ZIP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12617704.html