Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Fyzika 2 pro KME

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B02FY2 KZ 3 2+1L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Fyzika 1 pro KME (A2B02FY1)
Předmět je náhradou za:
Fyzika 2 (X02FY2)
Fyzika 2 pro kybernetiku a měření (X02F2C)
Přednášející:
Jan Koller (gar.), Petr Koníček, Vítězslav Kříha, Petr Kulhánek
Cvičící:
Jan Koller (gar.), Ilona Ali Bláhová, Marek Brothánek, Jakub Cikhardt, Balzhima Cikhardtová, Vojtěch Adalbert Delong, Vojtěch Jandák, Jaroslav Jíra, Ondřej Jiříček, Petr Koníček, Jiří Kortánek, Adam Koutný, Vítězslav Kříha, Pavel Kubeš, Petr Kulhánek, Ekaterina Litseva, Jan Píchal, Jaroslav Plocek, Josef Rosenkranz, Karel Řezáč, Petr Švec, Martin Žáček
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I, který je prerekvizitou. V rámci tohoto předmětu se studenti nejprve seznámí se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Podrobněji se seznámí s elektromagnetickými vlnami. Následují partie z relativistické mechaniky a kvantové teorie. Závěrečné přednášky (pokud některé přednášky v průběhu semestru neodpadnou díky různým svátkům, rektorským a děkanským volnům) jsou věnovány fyzice atomového jádra a radioaktivitě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B02FY2

Požadavky:

Znalosti z předmětu Fyzika I, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a lineární algebry. Podmínky pro získání zápočtu v denním studiu a další potřebné informace jsou na stránce http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kme/.

Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu je: účast na laboratorních cvičeních, vypracování stanoveného počtu protokolů, vypracování zápočtové písemné práce a absolvování závěrečné ústní rozpravy. Podrobnější informace jsou na stránce http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kme/

Osnova přednášek:

1. Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),

2. Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny rovinné, kulové, válcové).

3. Skládání vlnění (vlny postupné a stojaté), Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev.

4. Elektromagnetické vlny

5. Polarizace. Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.

Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).

6. Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.

7. Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.

8. Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.

9. Tepelné stroje

10. Vedení tepla

11. Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a

Archimédův zákon.

12. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.

13. Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice. Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Osnova cvičení:

Laboratorní úlohy:

Budou stanoveny dle možností laboratoří katedry fyziky.

Cíle studia:

Cílem studia není memorování vzorců, ale pochopení probírané látky a samostatné řešení problémů a příkladů. Početní semináře byly ovšem vedením FEL přesunuty do samostudia. Proto doporučuji navštěvovat nepovinné Početní semináře z fyziky 2.

Studijní materiály:

1. Kulhánek, P.: Fyzika 1 pro KME (http://www.aldebaran.cz/studium/KME/f1.pdf)

2. Kulhánek, P.: Fyzika 2 pro KME (vznikne v ZS 2013/2014)

3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

4. Blatt, F.: Modern Physics, McGraw-Hill 1992

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B02FY2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12563404.html