Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika 2 pro KME

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B02FY2 KZ 3 2+1L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Fyzika 1 pro KME (A2B02FY1)
Předmět je náhradou za:
Fyzika 2 pro kybernetiku a měření (X02F2C)
Fyzika 2 (X02FY2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I, který je prerekvizitou. V rámci tohoto předmětu se studenti nejprve seznámí se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Podrobněji se seznámí s elektromagnetickými vlnami. Následují partie z relativistické mechaniky a kvantové teorie. Závěrečné přednášky (pokud některé přednášky v průběhu semestru neodpadnou díky různým svátkům, rektorským a děkanským volnům) jsou věnovány fyzice atomového jádra a radioaktivitě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B02FY2

Požadavky:

Znalosti z předmětu Fyzika I, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a lineární algebry. Podmínky pro získání zápočtu v denním studiu a další potřebné informace jsou na stránce http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kme/.

Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu je: účast na laboratorních cvičeních, vypracování stanoveného počtu protokolů, vypracování zápočtové písemné práce a absolvování závěrečné ústní rozpravy. Podrobnější informace jsou na stránce http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/fyzika_2_kme/

Osnova přednášek:

1. Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),

2. Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny rovinné, kulové, válcové).

3. Skládání vlnění (vlny postupné a stojaté), Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev.

4. Elektromagnetické vlny

5. Polarizace. Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.

Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).

6. Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.

7. Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.

8. Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.

9. Tepelné stroje

10. Vedení tepla

11. Úvod do mechaniky tekutin - Eulerova pohybová rovnice, barometrická formule, Bernoulliova rovnice, Pascalův a

Archimédův zákon.

12. Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.

13. Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice. Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Osnova cvičení:

Laboratorní úlohy:

Budou stanoveny dle možností laboratoří katedry fyziky.

Cíle studia:

Cílem studia není memorování vzorců, ale pochopení probírané látky a samostatné řešení problémů a příkladů. Početní semináře byly ovšem vedením FEL přesunuty do samostudia. Proto doporučuji navštěvovat nepovinné Početní semináře z fyziky 2.

Studijní materiály:

1. Kulhánek, P.: Fyzika 1 pro KME (http://www.aldebaran.cz/studium/KME/f1.pdf)

2. Kulhánek, P.: Fyzika 2 pro KME (vznikne v ZS 2013/2014)

3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

4. Blatt, F.: Modern Physics, McGraw-Hill 1992

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B02FY2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12563404.html