Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Fyzika 1 pro KME

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2B02FY1 Z,ZK 4 2+2L česky
Předmět je náhradou za:
Fyzika 1 (X02FY1)
Přednášející:
Petr Kulhánek (gar.), Jaroslav Jíra, Jan Koller, Martin Žáček
Cvičící:
Ilona Ali Bláhová, Petr Kulhánek (gar.), Michal Bednařík, Radek Beňo, Marek Brothánek, Jakub Cikhardt, Balzhima Cikhardtová, Vladyslava Čeledová, Milan Červenka, Vratislav Fabián, Miroslav Horký, Vojtěch Jandák, Jaroslav Jíra, Daniel Klír, Jan Koller, Petr Koníček, Adam Koutný, Vítězslav Kříha, Karel Malinský, Jan Píchal, Jaroslav Plocek, Josef Rosenkranz, Karel Řezáč, Ladislav Sieger, Zdeněk Staněk, Martin Žáček
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V rámci tohoto předmětu jsou studenti uvedeni do vybraných partií fyziky. Úvodní partie se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se studenti seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti by si měli osvojit takové znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Dále by studenti měli získat základní přehled o kvantové mechanice a z pásové teorie pevných látek. Na těchto znalostech budou stavět další povinné předměty zejména teorie elektronických prvků a teorie elektromagnetického pole. Na těchto znalostech navíc staví navazující předmět Fyzika II. Znalosti z předmětu mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během dalšího studia.

Požadavky:

Zkoušku lze skládat po udělení zápočtu. Podmínkou získání zápočtu je:

Účast na laboratorních cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů z měření, vypracování prezentace a absolvování testů.

Podrobnější informace na

http://www.aldebaran.cz/studium/

Osnova přednášek:

1.Fyzikální veličiny, rozměrová analýza, typografie, vektory, inerciální souřadnicová soustava.

2.Kinematika hmotného bodu (přímočarý pohyb, pohyb po kružnici a obecný křivočarý pohyb).

3.Newtonovy pohybové zákony, inerciální a neinerciální vztažné soustavy.

4.Pohybové rovnice v inerciálních i neinerciálních soustavách.

5.Práce, výkon, konzervativní silová pole, kinetická a potenciální energie. Zákon zachování mechanické energie.

6.Využití potenciální a kinetické energie při sestavování pohybových rovnic.

7.Centrální silové pole, pohyb v centrálním silovém poli, Keplerovy zákony.

8.Newtonův gravitační zákon, gravitační pole soustavy hmotných bodů a těles se spojitě rozloženou hmotou. Intenzita a potenciál gravitačního pole. Energie gravitačního pole.

9.Mechanické kmitavé soustavy. Netlumený a tlumený mechanický lineární oscilátor. Vynucené kmity. Rezonance výchylky a rychlosti.

10.Soustava hmotných bodů, izolovaná a neizolovaná soustava hmotných bodů, I. a II. věta impulzová, zákon zachování hybnosti, momentu hybnosti a mechanické energie pro soustavu hmotných bodů. Hmotný střed a těžišťová soustava.

11.Tuhé těleso, obecný pohyb tuhého tělesa, pohybové rovnice tuhého tělesa, otáčení tělesa kolem pevné osy a pevného bodu.

12.Úvod do kvantové mechaniky - záření absolutně černého tělesa, fotoelektrický jev, Comptonův jev, Bohrův model atomu.

13.Vlnové vlastnosti částic, Schrödingerova rovnice, Heisenbergovy relace neurčitosti, částice v potenciálové jámě, tunelový jev.

14.Kvantová čísla, pásová teorie pevných látek, základní struktury pevných látek

Osnova cvičení:

1. Úvodní výklad (bezpečnost práce, seznámení s úlohami a laboratorním řádem).

2. Měření vybraných úloh podle seznamu, uvedeného na

http://www.aldebaran.cz/studium/kme1.html

Cíle studia:
Studijní materiály:

0. Základní učební text je na http://www.aldebaran.cz/studium/f1/

1. Kubeš P., Kyncl Z., FYZIKA I, Vyd. ČVUT Praha, 2003,třetí vydání

2. Jelen J., FYZIKA II, Vyd. ČVUT Praha, 1998, vydání druhé přepracované

3. Pekárek S., Murla M., Fyzika I - semináře, Vyd. ČVUT Praha, 1997, druhé vydání

4. Kulhánek P., Malinský K., Murla M., Pekárek S., Plocek J.: Fyzika 2 - Semináře, Vyd.ČVUT Praha, 2002, první vydání

5. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

6. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

7. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B02FY1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12563304.html