Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Energetická strojní zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1M14ESZ Z,ZK 4 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Zabývá se rozborem základních funkcí a provozními vlastnostmi strojních zařízení, používaných v energetice, seznamuje studenty s kvantitativními a kvalitativními energetickými bilancemi těchto zařízení v míře, umožňující získat technické podklady jak pro ekonomické hodnocení, tak i pro provozní optimalizaci systému. Dále se zabývá rozborem vlivu poruch jednotlivých strojních prvků energetického systému na provozně technické ukazatele a ekonomii provozu a metodami regulace výkonu nejdůležitějších strojních zařízení energetických provozů z hlediska jejich provozní optimalizace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M14ESZ

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M14ESZ

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní typy oběhů využívaných v energetice, energetické bilance, stanovení základních provozních parametrů.

2. Kvalitativní hodnocení základních tepelně technických procesů, metody carnotizace tepelných oběhů v energetice.

3. Energetická náročnost při dopravě kapalin a plynů, pracovní bod, energetické posouzení regulačních metod.

4. Parní turbíny, fyzikální princip, základní bilance, regulační a výkonové možnosti základních typů parních turbín.

5. Způsoby regulace výkonu kondenzačního a protitlakého tepelného oběhu. Turbíny s regulovaným odběrem páry.

6. Kondenzace, chladící okruhy, rozbor provozních poruch kondenzačních systémů. Vliv na ekonomii provozu bloku.

7. Součinnost a vzájemné provozní a regulační vazby nejdůležitějších strojních zařízení v energetických systémech.

8. Základní typy parogenerátorů, energetická bilance, provozní vlastnosti a způsoby regulace.

9. Ekonomické a ekologické efekty kogenerační výroby, vývojové trendy, „ malá kogenerace“.

10. Paroplynové oběhy, vývojové trendy, možnosti a hranice využití v středoevropském regionu. Ekologický efekt.

11. Dálková dodávka tepla, provozní problematika, energetická náročnost. Technicko-ekonomické efekty.

12. Sekundární okruh JE, rozbor funkce, provozní a regulační vlastnosti, bezpečnostní a ekologická problematika.

13. Odpadní energie v energetice, tepelná čerpadla, bilance, provozní možnosti a praktické hranice použitelnosti.

14. Vodní elektrárny, základní typy vodních turbín, energetické bilance, provozní a regulační vlastnosti.

Osnova cvičení:

1. Orientační výpočet základních technicko-ekonomických ukazatelů energetického oběhu s kondenzační turbínou.

2. Kvalitativní hodnocení základních energetických transformací tepelného energetického oběhu s parní turbínou.

3. Hodnocení vlivu poruch v systému regeneračního ohřevu na základní ukazatele provozní ekonomie bloku.

4. Energetická náročnost čerpacích systémů v energetice, energetické posouzení používaných regulačních metod.

5. Energetická náročnost dopravy spalin a vzduchu, energetické úspory vyvolané volbou optimální regulace.

6. Energetická bilance parní turbíny s neregulovanými odběry, chování turbíny při změně průtoku páry.

7. Výpočet vlivu regulace výkonu turbíny na ukazatele provozní ekonomie bloku pro základní regulační metody.

8. Posouzení vlivu nejčastějších poruch v kondenzaci a chladícím okruhu na technicko ekonomické ukazatele bloku.

9. Základní kvantitativní a kvalitativní energetická bilance parogenerátoru, spalné teplo, výhřevnost, hlavní ztráty.

10. Orientační výpočet parametrů, potřebných pro stanovení ekonomických a ekologických efektů malé kogenerace.

11. Energetická bilance paroplynového oběhu, seznámení s moderními paroplynovými oběhy.

12. Orientační výpočet energetické náročnosti při dálkové dopravě plynu. Rozbor vlivu provozních parametrů.

13. Seznámení se sekundárním oběhem JETE. Základní energetická a hmotnostní bilance separátoru o přehříváku.

14. Základní energetická a hmotnostní bilance oběhu tepelného čerpadla, využívajícího odpadní teplo.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Šťastný,J.: Energetická strojní zařízení ČVUT 2006

2. Kadrnožka,J.,Skála,Z:Paroplynové elektrárny a teplárny. SNTL 1981

3. Rédr,M.,Příhoda,M:Základy tepelné techniky.SNTL Praha 1991

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M14ESZ
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12560904.html