Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Optické systémy a sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A2M32OSS Z,ZK 5 2P + 2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou využití optického záření pro přenos informace. Cílem je seznámit studenty s funkcemi důležitých komponent používaných v moderních optických komunikačních systémech a sítích. Studenti se naučí prakticky navrhovat optické vláknového spoje a sítě. Získají teoretické znalosti pro realizaci plně optických fotonických sítí budoucnosti, kde hrají klíčovou roli systémy založené na kombinaci vlnového multiplexu s plně optickým přepínáním.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M32OSS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2M32OSS

Požadavky:

1. hodnocení předmětu: 20% cvičení, 20% zápočtový test, 60% zkouška

2. student musí absolvovat všechna praktická cvičení, kontrolní testy a musí s odpovídající kvalitou (stanoví cvičící) odevzdat všechny protokoly z měření

3. pro získání zápočtu musí student dosáhnout z testu min. 10 bodů (z max.20) a z lab. cvičení min. 10 bodů (z max.20)

4. student musí získat ze zkoušky alepoň 20%

5. podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu

Osnova přednášek:

1.Základní komponenty a bloky optických komunikačních systémů, CWDM a DWDM systémy

2.Teorie přenosu optickými vlákny, vlastnosti optických vláken (útlum, disperze, nelinearity), prakticky používané typy optických vláken dle ITU

3.Optické zdroje záření a detektory používané v telekomunikační technice - parametry a užití

4.Optické vazební články a filtry (Fabry Perotův filter, Braggův filtr, Mach Zehnder filtr), optické demultiplexory AWG, izolátory, polarizační kontroléry a přepínače

5.Optické zesilovače EDFA, optické polovodičové zesilovače (SOA), Ramanův zesilovač

6.Linkové části optických vysokorychlostních systémů, koherentní systémy a optické modulace, bilance optických tras, návrh optické trasy, metody kompenzace disperze

7.Instalace optické trasy. Zakončení optické trasy. Praktické problémy a vhodný postup při pokládce kabelů - Doc.Ing. Miloš Schlitter, CSc., fy SITEL

8.Chybovost optického spoje, regenerace digitálního signálu, oko rozhodnutí, Q-faktor, monitorování výkonnosti přenosu, měření fázového chvění

9.Hierarchie přenosových systémů. Synchronní digitální hierarchie, multiplexní schéma, typy rozhraní, síťové prvky, ochranné přepínání. Synchronizace přenosové sítě.

10.Ethernet v přenosových sítích, princip zřetězení přenosových elementů, protokol GFP. Optická hierarchie, multiplexní schéma, typy rozhraní, síťové prvky.

11.Návrh přenosové sítě, optimalizace topologie, použití grafů, dimenzování linkových toků a síťových prvků, návrh propojení. Zadání samostatné práce.

12.Optické přístupové sítě, pasivní optické sítě, varianty PON dle ITU-T a IEEE. Sdílení média, parametry rozhraní, útlumová bilance.

13.Automaticky přepínané optické sítě

14.GMPLS, optické přepínání dávek paketů.

Osnova cvičení:

1.Úvod do problematiky optoelektronických komunikací; bezpečnost práce v laboratoři; rozdělení do pracovních skupin, seminář na téma: Vybrané aspekty měření výkonnosti optických tras

2.Teoretická příprava na svařování a konektorování optických vláken svařovací soupravou

3.Svařování optických vláken svařovací soupravou

4.Teorie a funkce přístroje optické reflektografie a metody měření útlumu optických vláken

5.Měření útlumu optického vlákna metodou zpětného rozptylu (OTDR)

6.Teorie zdrojů a přijímačů optického záření - pricipy a režimy práce

7.Měření charakteristik optických detektorů záření

8.Měření teplotních závislosti laserů

9.Teorie optických zesilovačů a principy jejich měření

10.Měření optických zesilovačů: vláknový EDFA zesilovač

11.Měření optických zesilovačů: polovodičový SOA zesilovač

12.Modelování optických modulací BPSK a QPSK v prostředí Optsim

13.Simulace DWDM systému v prostředí Optsim

14.Kontrolní test, zápočet

Cíle studia:

The course deals with the use of optical radiation for the transmission of information. The aim is to acquaint students with the functions of important components used in advanced optical communications systems and networks. Students will learn how to design practical optical fiber link and the network. Students will receive theoretical knowledge for implementation of future optical photonic networks, which will be based on combination of wavelength multiplexing with an all-optical switching.

Studijní materiály:

BOHÁČ, Leoš, LUCKI, Michal. Optické komunikační systémy : přednášky. Miloš Schlitter, CSc. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2010. 165 s. ISBN 978-80-01-04484-1.

R. Freeman:Fiber Optic Systems for Telecommunications, Wiley series in telecommunications and signal procesing, 2002, ISBN 0-471-41477-8

John M. Senior: Optical Communications Principles and Practise. Prentice Hall, 1992, ISBN 0-13-635426-2

Gagliardi, R. M. - Karp, S.: Optical Communications. John Wiley @ Sons, Inc., 1995, ISBN 0-12-471-54287-3

Kaminow, I. P. - Koch, T. L.: Optical Telecommunication III A. Academic Press, 1997, ISBN-0-12-395170-4

Kaminow, I. P. - Koch, T. L.: Optical Telecommunication III B. Academic Press, 1997, ISBN-0-12-395171-2

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2M32OSS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12521504.html