Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Finanční účetnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16FIU Z,ZK 5 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Účetní zásady dle IFRS. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Oceňování majetku a závazků v účetnictví dle IFRS. Účtování o základních hospodářských operacích. Daně a účetnictví. Rozvaha, výsledovka, jejich struktura a analýza. Výkaz o peněžních tocích - cash flow. Konsolidovaná účetní závěrka. Analýza finanční situace firmy, benchmarking. Regulace cen. Audit.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Osnova přednášek:

1. Cíle a význam účetnictví. Účetní zásady dle IFRS a metodické prvky účetnictví.

2. Oceňování majetku a závazků. Účtování o dlouhodobém majetku. Reálné a historické ceny.

3. Náklady a výnosy, přechodné účty. Leasing.

4. Kapitálové účty. Rezervy. Bilance - rozvaha, výsledovka, cash flow.

5. Výsledovka, její sestavení a rozbor. IFRS a ČR - porovnání.

6. Cash flow - přímý a nepřímý výpočet. Výkaz cash flow. Volný cash flow.

7. Účetní závěrka a její sestavení. Konsolidovaná účetní závěrka a její sestavení.

8. Daňová soustava a účetnictví-

9. Finanční analýza firmy, metody a cíle.

10. Finanční analýza firmy, benchmarking.

11. Přeměny firem.

12. Deriváty a opce v účetnictví.

13. Regulace cen

14. Mezinárodní účetní standardy - srovnání s ČR. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Základní pojmy (má dáti dal, příklady), Test základních znalostí (neklasifikován)

2. Účetní knihy, účetní skupiny, příklady

3. Majetek HM i NHM, goodwill, odpisy

4. Zásoby, rezervy a přechodné položky

5. Leasing, malý test

6. Odložená daň, otevření a uzavření účtů, rozdělení zisku

7. Odpadá (státní svátek)

8. Výsledovka, rozvaha

9. Cash Flow

10. Finanční analýza

11. Free CF, EVA, WACC, finanční páka, rozklad ukazatele zisku

12 Konzultace

13 Konsolidace

14 Test, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Kovanicová, D.: Finanční účetnictví - světový koncept, Polygon

2.Dvořáková D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, BizBooks, Brno. 2014

3.Mezinárodní účetní standardy (IFRS), české vydání (www.kacr.cz)

4.Mládek, R.: Světové účetnictví - GAAP a IFRS. Linde

5.Ryneš, P.: Podvojné účetnictví pro podnikatele, Anag, 2012

6.Platná legislativa účetnictví v ČR

Materiály k předmětu viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-ucetnictvi
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1238106.html