Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD0M16TE1 Z,ZK 4 14+6s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět poskytne posluchačům základní orientaci v teologii, přičemž se nevyžaduje žádné zvláštní předchozí vzdělání. Po krátkém filozofickém úvodu jsou systematickym způsobem probírány základní teologické discipliny. Předmět je určen nejen věřícím studentům, kteří chtějí svou víru zakotvit na solidních teologickych základech, ale především těm, kteří chtějí poznat křestanství, náboženství, ze kterého vyrůstá naše civilizace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M16TE1

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/teologie

Osnova přednášek:

1.Úvod do teologie, filozofické vymezení pojmu Boha

2.Bible - Starý a Nový zákon, vznik, inspirace, kánon, biblické jazyky

3.Bible - historické pozadí vzniku, jednotlivé knihy, biblická archeologie

4.Nauka o Bohu (trojjedinost Boha, stvoření), filozofická antropologie

5.Ježíš Kristus - historické prameny, Ježíš jako Bůh, člověk a Vykupitel

6.Církev - vznik, poslání, struktura, život (manželství, řehole, církevní právo)

7.Světci a Panna Maria v Církvi

8.Světové církevní dějiny

9.České církevní dějiny

10.Církevní rok - liturgie, obřady, svátosti (eucharistie, křest, manželství atd.)

11.Etika a morální teologie - obecné kategorie a pojmy (dobro, svědomí, hřích atd.)

12.Morální otázky spojené s jednotlivými oblastmi lidského života

13.Světová náboženství (judaismus, budhismus, islám, hinduismus)

14.Sekty, destruktivní kulty, nové duchovní proudy u nás i ve světě

Osnova cvičení:

Náplň cvičení tvoří diskuse nad odpřednesenou látkou, promítání filmů apod.

Cíle studia:
Studijní materiály:

V. Slámečka: Úvod do teologie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2002

Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Portál, Praha 2004

Katechismus katolické církve, Praha: KN, Kostelní Vydří 2002

Franzen August: Malé církevní dějiny, KN, Kostelní Vydří 2006

Joseph Ratzinger: Úvod do křeťanství, KN Kostelní Vydří 2007

Karl - Heinz Peschke: Křesťanská etika, VYŠEHRAD, Praha 2004

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/teologie
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1235806.html