Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika 2 pro KME

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B02FY2 KZ 3 14+3L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I. V rámci tohoto předmětu se studenti nejprve seznámí se základy relativistické mechaniky, poté následují základní pojmy a vztahy z hydrodynamiky a termodynamiky. Na hydrodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si studenti uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Na teorii vln navazují partie, které se věnují konkrétním druhům vlnění, tj. akustickému a optickému. Závěrečné přednášky jsou věnovány fyzice atomového jádra a radioaktivitě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B02FY2

Požadavky:

Znalosti z předmětu Fyzika I, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a lineární algebry.

Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu pro kombinované studium je: Účast na laboratorních cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů z měření, vypracování zápočtové písemné práce a její obhájení při zápočtovém řízení. Podrobnější informace na

http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD2B02FY2_zs2013.doc

Osnova přednášek:

1.Základní postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, relativistická kinematika a dynamika.

2.Úvod do mechaniky tekutin - hydrostatika a hydrodynamika.

3.Teplota, teplo, kinetická teorie plynů, stavová rovnice.

4.Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky, entropie.

5.Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace),

6.Obecná vlnová rovnice a její řešení (vlny postupné a stojaté, vlny rovinné, kulové, válcové).

7.Skládání vlnění, Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole, difrakce vln, Dopplerův jev.

8.Akustické vlny, základní akustické veličiny, lineární vlnová rovnice akustiky, hladina akustického tlaku a intenzity.

9.Geometrická optika - světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.

10.Vlnová optika - difrakce, Fresnelův a Fraunhoferův ohyb, interference světla.

11.Základy fotometrie (svítivost, světelný tok, jas, zářivost, absorpce světla).

12.Polarizace světla a jeho disperze. Anizotropní prostředí, aplikace polarizace, kapalné krystaly.

13.Základní pojmy z fyziky atomového jádra, radioaktivita. Subjaderné částice.

14.Urychlovače, štěpení jader, termojaderná fúze.

Osnova cvičení:

Laboratorní úlohy:

1.Měření ohniskových vzdáleností čoček a studium jejich vad

2.Měření Dopplerova jevu

3.Stanovení součinitele tepelné vodivosti kovů

4.Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb

5.Absorpce ionizujícího záření v materiálech

6.Měření teplotní roztažnosti kovů

7.Měření vlnových délek relativní metodou goniometrem

8.Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu

9.Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

10.Měření na Peltierově článku

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Kubeš P., Kyncl Z., FYZIKA I, Vyd. ČVUT Praha, 2003, třetí vydání

2.Jelen J., FYZIKA II, Vyd. ČVUT Praha, 1998, vydání druhé přepracované a veškerá následná vydání

3.Pekárek S., Murla M., Fyzika I - semináře, Vyd. ČVUT Praha, 1997, 2001, 2003, 2006

4.Kulhánek P., Malinský K., Murla M., Pekárek S., Plocek J.: Fyzika 2 - Semináře, Vyd. ČVUT Praha, 2002, první vydání

5.Červenka, M.: 234 problémů z mechaniky, elektřiny a magnetizmu

6.Červenka, M.: Zpracování fyzikálních měření

7. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

8.Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+3l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B02FY2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1221406.html