Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Právo pro podnikatele

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M16PPP Z 4 21+3s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Ústavní systém ČR. Základní struktury Evropské unie, její právní systém. Charakteristika správního práva a správního řízení. Struktura správního soudnictví a výkon správních rozhodnutí. Zařazení stavebního řádu, základní pojmy, práva a povinnosti účastníků, věcná a místní příslušnost správních orgánů, veřejnoprávní kontrola. Charakteristika autorského zákona, základní pojmy, hromadná správa autorských práv, osobnostní a majetková práva, veřejnoprávní kontrola. Charakteristika trestního práva, základní pojmy, postup orgánů činných v trestním řízení, řádné i mimořádné opravné prostředky, veřejnoprávní kontrola. Mezinárodně-právní ochrana v trestní oblasti, princip teritoriality a personality, výkon rozhodnutí, extradice. Mezinárodní právní normy. Ochrana práv duševního vlastnictví v rámci Evropské unie a mezinárodních smluv.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16PPP

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/pravo-pro-podnikatele

Osnova přednášek:

1.Úvod do ústavního práva ČR. Ústavní pořádek ČR. Listina základních práv a svobod. Mezinárodní právo veřejné a soukromé, závaznost mezinárodních smluv.

2.Úvod do právního systému Evropské unie. Druhy komunitárních právních aktů, právní závaznost a vykonatelnost. Spory mezi podnikatelskými subjekty.

3.Úvod do správního práva. Základní pojmy, struktura orgánů veřejné správy a samosprávy, přímá a přenesená působnost, obecné a zvláštní podmínky pro výkon státní správy.

4.Správní řízení. Povaha a podmínky správních rozhodnutí, procesní postavení účastníků, řádné i mimořádné opravné prostředky,výkon správních rozhodnutí.

5.Úvod do stavebního řádu. Povaha stavebního řádu. Postavení subjektů. Závaznost a vykonatelnost rozhodnutí stavebních úřadů.

6.Úvod do autorského práva. Charakteristika autorských práv, subjekty a objekty autorských práv, výkon autorských práv. Databáze a počítačové programy.

7.Správa autorských práv. Podmínky pro udělení licence. Registrační místa, oprávnění subjektů k výkonu autorských práv. Veřejná kontrola.

8.Smluvní typy. Licenční smlouva. Podlicenční smlouva. Know - how. Kupní smlouva. Přechod a převod majetkových práv. Užívání osobnostních práv.

9.Úvod do trestního práva. Charakteristika trestního práva. Základní pojmy, příslušnost. Orgány činné v trestním řízení, princip presumpce neviny, procesní postavení subjektů.

10.Trestní řízení. Charakteristika trestního řízení. Rozhodnutí soudů. Subjektivní a objektivní stránka trestného činu. Řádné i mimořádné opravné prostředky. Vynutitelnost práva.

11.Úvod do správního soudnictví. Organizace správních soudů. Základní pojmy. Subjekty soudního řízení. Rozhodovací pravomoc soudů. Kasační stížnost.

12.Řízení u správního soudu. Druhy a obligatorní náležitosti soudních rozhodnutí. Podjatost soudců. Účinky ex tunc a ex nunc. Řádné i mimořádné opravné prostředky.

13.Mezinárodní ochrana práv a svobod. Harmonizace trestních norem v zemích Evropské unie. Právní úprava mezinárodních smluv, její subjekty. Právní síla mezinárodních norem.

14.Mezinárodní právní ochrana duševního vlastnictví. Mezinárodní licenční smlouva. Řešení sporů v oblasti práv duševního vlastnictví mezi státy. Úloha OSN.

Osnova cvičení:

1. Veřejné zdroje informací - elektronické prověření údajů podnikatelských subjektů Obchodní rejstřík, Ares, Živnostenský rejstřík)

2. Základní úkony účastníka ve správním řízení (návrh, odvolání, rozklad)

3. Základní úkony ve stavebním řízení(návrh, odvolání, rozklad)

4. Smlouva o vytvoření počítačového programu, smlouva o jeho prodeji.

5. Mezinárodní a tuzemská licenční smlouva

6.Základní úkony účastníka v trestním řízení (stížnost, odvolání, dovolání, obnova řízení)

7. Stížnost k Evropskému soudnímu dvoru

Cíle studia:

Orientace v ústavním systému ČR. Znalost činnosti orgánů Evropské unie. Uplatnění správných postupů při rozhodovací činnosti orgánů veřejné správy a samosprávy.Orinetace v právu autorském a trestním. Znalost organizace správního soudnictví. Orientace v řešeí sporů s mezinárodním prvkem.

Studijní materiály:

1.Karel Klíma, Ústavní právo, ČENĚK

2.Josef Blahož a kol., Ústavní právo EU,ČENĚK

3.Telec a kol. Autorský zákon, C.H.BECK

4.Josef Vedral, Správní řád, BOVA POLYGON

5.Jiří Jelínek a kol., Trestní zákoník LEGES

Informační systém ASPI, LEGSYS

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+3s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/pravo-pro-podnikatele
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1209806.html