Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Materiály pro výkonovou elektrotechniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1B13MVE Z,ZK 5 14KP+6KL česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Fyzika 1 pro EEM (AD1B02FY1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

V předmětu se student seznámí s fyzkálním popisem základních vlastností a základními typy materiálů pro elektrotechniku. Jsou uvedeny typy vodičů, supravodičů, izolantů, magnetik a polovodičů, které se používají ve výkonové elektrotechnice. Důraz je kladen na souvislosti mezi vlastnostmi, technologií a využitím. Hlouběji se student seznámí s vybranými typy organických a anorganických izolantů, zejména s elektrotechnickou keramikou, s vlastnostmi slídy a slídových izolanů, skla a jeho aplikacemi, s ekologickým vodivým spojováním v elektrotechnice, s materiály pro tenké a tlusté vrstvy a s vybranými nanomateriály a jejich aplikacemi.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13MVE

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13MVE

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů (viz Moodle) a látky probrané ve cvičeních.

Osnova přednášek:

1.Vodivé a supravodivé vlastnosti materiálů. Plošné spoje.

2.Izolační vlastnosti materiálů. Izolační systémy elektrických strojů.

3.Vodivé spojování v elektrotechnice. Bezolovnaté pájky, elektricky vodivá lepidla. Wirebonding.

4.Materiály pro tenké a tlusté vrstvy.

5.Vláknové optické vlnovody.

6.Magnetické vlastnosti materiálů a jejich souvislost s technologií.

7.Materiály pro magnetické obvody ve výkonových aplikacích.

8.Polovodivé vlastnosti materiálů a jejich souvislost s technologií. Základní polovodivé materiály.

9.Příprava polovodivých materiálů.

10.Izolační a dielektrické vlastnosti materiálů a jejich souvislost s technologií.

11.Keramika a keramické izolanty. Slída a sklo.

12.Organické izolanty ve výkonové elektrotechnice, kompozity.

13.Příprava a aplikace vybraných typů organických materiálů. Stárnutí organických izolantů.

14.Nanomateriály, smart materiály.

Osnova cvičení:

1.Objasnění jednotlivých úloh.

2.Demonstrace vybraných typů úloh.

3.Měření anizotropie Si plechů.

4.Měření vlastností polovodičového křemíku.

5.Mechanické vlastnosti tuhých látek.

6.Dielektrické vlastnosti tuhých látek v závislosti na teplotě.

7.Test.

8.Dielektrické vlastnosti tuhých látek v závislosti na kmitočtu.

9.Měření resistivity izolantů.

10.Měření elektrické pevnosti izolačních fólií.

11.Měření kvality kontaktů mezi tenkými a tlustými vrstvami.

12.Měření vybraných vlastností tlustých vrstev.

13.Rezerva, doměřování.

14.Zápočet.

Cíle studia:

Cílem je poznat strukturu a vlastnosti základních materiálů používaných ve výkonové elektrotechnice a seznámit se s měřením těchto vlastností. Získané znalosti jsou nezbytné pro navazující předměty technologického charakteru.

Studijní materiály:

1. Webovské stránky předmětu: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=25

2. Shukla, R. K., Sigh, A.: Electrical Engineering Materials. Tata McGraw Hill Education Private LTD. 2012

3. Pokharel B. P., Karki, N. R.: Electrical Engineering Materials. Alpha Science International LTD. 2007

4. Basak, T. K.: Electrical Engineering Materials. New Age Science LTD. 2009

5. MIT OpenCourseWare, http://ocw.mit.edu/courses/find-by-topic/

6. Zachariason, R.: Electrical Materials, Delmar Cengage Learning, 2007

7. Kučeová E.: Elektrotechnické materiály, FEL ZČU Plzeň, 2002

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13MVE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1203806.html