Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524P ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Úvod do práva - krátký historický exkurs vývoje stavebního práva a práva výkonu povolání; ústavní předpoklady a podmínky výkonu povolání a činnosti se zvláštním právním režimem (zejména související s výstavbou); výkon povolání - srovnání se zahraničím a výkon povolání v ČR; , stavební zákon a prováděcí vyhlášky o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, o některých ustanoveních stavebního zákona, o obecných technických požadavcích na stavby a o užívání staveb osobami s omezenou možností pohybu a orientace; , správní řád a systém veřejné správy; , vybrané související zákony: zákon o státní památkové péči; zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o životním prostředí a posuzování vlivů na životní prostředí; zákon o vodách; zákon lesích a zemědělském půdním fondu; zákon o ovzduší; zákon o veřejném zdraví; infrastrukturní zákony (zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o civilním letectví, zákon o vnitrozemské vodní dopravě; zákon o podnikání v energetických odvětvích, zákon o elektronických komunikacích, zákon o vodovodech a kanalizacích etc.); , autorský zákon, autorizace a registrace; výkon profese; profesní standardy pro projektovou praxi: řízení zakázky; profesní standardy výkonové a dokumentační pro projekt stavby, jeho projednání a provedení - profesní smlouvy na projekt; profesní smlouvy na provedení stavby (FIDIC); profesní standardy pro plánovací praxi: standardy výkonů pořizovatelských a zpracovatelských v územním plánování; profesní standardy pro plánovací praxi: standardy dokumentace v územním plánování; , zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Schopnost rozumět právním předpisům, samostatně a kvalifikovaně je aplikovat a využívat je v profesní praxi; ucelená znalost základních právních předpisů a jejich širšího právního zázemí, jimiž se řídí činnost architekta a urbanisty při samostatném výkonu povolání

Studijní materiály:

Jiří Plos: Přehled právních předpisů pro autorizované architekty, inženýry a techniky činné ve výstavbě; Verlag Dashöfer/Nakladatelství odborné literatury; Praha 2005, Ing. Jitka Kylarová, JUDr. Tomáš Pohl a kolektiv autorů: Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi; Verlag Dashöfer/Nakladatelství odborné literatury; Praha 2001 (průběžně čtvrtletně aktualizováno), Jiří Plos, Pavel Štěpán a kolektiv autorů: Praktická příručka plánování území a projektování staveb; Verlag Dashöfer/Nakladatelství odborné literatury; Praha 2001 (průběžně čtvrtletně aktualizováno), JUDr. Jan Mareček, JUDr. Miroslav Hegenbart, JUDr. Ing. Oldřich Vobořil: Stavební zákon a předpisy související s komentářem; C.H.Beck Verlag; Praha 1998 (a opakovaná pozdější vydání), JUDr. Miroslav Hegenbart, JUDr. Ing. Oldřich Vobořil, Jiří Doležel: Stavební zákon s komentářem; Nakladatelství Linde; Praha 1998 (a opakovaná pozdější vydání), Autorský kolektiv: Architekti a Evropa zítra / Europe and Architecture tomorrow, Česká komora architektů, Praha 1999, Kolektiv autorů ČKA/ČKAIT: Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě; Česká komora architektů; Praha 1997 / Praha 2003 (pouze pozemní, inženýrské a technologické stavby), Autorský kolektiv ČKA: Soubor smluvních vzorů pro profesní praxi architekta; Česká komora architektů, Praha 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12029305.html