Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Telekomunikační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD1M32TSY Z,ZK 4 14P + 6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět se zabývá telekomunikačními sítěmi z různých hledisek, od fyzikálních základů přes strukturu až po aplikace. Seznamuje se základními pojmy a principy v oblasti sdělování. Využití těchto principů a metod je doloženo na konkrétních sdělovacích sítích - ISDN, přenosu dat, pevných i mobilních. Důraz je kladen na aplikace související s energetikou a silnoproudými sítěmi.

Požadavky:

1. Písemná práce hodnocená alespoň stupněm „E“;

2. Úspěšně odevzdané písemné zprávy ze dvou určených laboratorních úloh (úlohy určí vyučující);

3. 100% účast na laboratorních měřeních. Předem omluvená neúčast bude bez zbytečného prodlení nahrazena podle pokynů vyučujícího. Po laboratorním měření, které již proběhlo, lze neúčast omluvit pouze z vážných důvodů (např. pracovní neschopnosti doložené potvrzením od lékaře - důvody posoudí vyučující).

Student může během semestru získat až 20 bodů, které se započítají do celkového závěrečného hodnocení (kontrolní test - max. 10 bodů, každá písemná zpráva z laboratorní úlohy - max. 5 bodů, mimořádné ocenění za aktivitu při výuce - max. 5 bodů dle uvážení vyučujících; dosáhne-li student během semestru v součtu více než 20 bodů, ke zkoušce se započítá pouze 20 bodů).

Zkouška je písemná, popřípadě ústní.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy. Regulace a standardizace v oblasti elektronických komunikací.

2. Sdělovací řetězec. Síť a její vlastnosti. Topologie.

3. Vrstvové modely komunikace. RM-OSI, TCP/IP.

4. Způsoby přenosu informace a jejího zabezpečení.

5. Metody vícenásobného využití přenosových prostředků. Modulace.

6. Přenosová prostředí a jejich využití. Přenosové a spojovací systémy.

7. Sítě ISDN, IN, NGN. Ethernet.

8. Mobilní telekomunikační sítě.

9. Možnosti přenosu dat v přístupových sítích.

10. Principy komunikace po silnoproudých vedeních. PLC, BPL.

11. Systémy HDO. Smart Metering.

12. Sítě ICT v energetice. Smart Grid.

13. Inteligentní budovy a inteligentní domácnosti.

14. Vývojové trendy a budoucnost komunikačních technologií.

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení. Bezpečnost práce v laboratoři. Plán semestru, požadavky.

2. Elektromagnetická kompatibilita (EMC), vlivy přepětí na komunikační systémy

3. Úvod k cyklu laboratorních úloh

4. Laboratorní úloha č. 1: Lokalizace telekomunikačních vedení

5. Laboratorní úloha č. 2: Modulace a modulační metody

6. Laboratorní úloha č. 3: Vlastnosti systémů xDSL

7. Laboratorní úloha č. 4: Přenos dat v hostitelských sítích

8. Laboratorní úloha č. 5: Rušení a elektromagnetická kompatibilita

9. Laboratorní úloha č. 6: Přenos sdělovacích signálů silnoproudým vedením

10. Laboratorní úloha č. 7: Dálkový odečet stavu elektroměru

11. Laboratorní úloha č. 8: Systémy HDO

12. Kontrolní test.

13. Náhradní laboratorní měření, náhradní test

14. Zápočet

Cíle studia:

Student si osvojí základní znalosti týkající se procesu sdělování a jeho technických principů na všech úrovních, počínaje přenosem signálu v příslušném fyzikálním prostředí a konče službami poskytovanými v sítích elektronických komunikací, včetně standardizace a legislativních i organizačních opatření, s důrazem na aplikace pro oblast energetiky a jejího řízení.

Studijní materiály:

1. Vodrážka, J. - Pravda. I.: Principy telekomunikačních systémů. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2006.

2. Svoboda, J. a kol.: Telekomunikační technika (I. až III. díl), nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD1M32TSY
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1193906.html