Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika 1 pro KME

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD2B02FY1 Z,ZK 4 14+6L česky
Předmět je náhradou za:
Fyzika 1 (XD02FY1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V rámci tohoto předmětu jsou studenti uvedeni do vybraných partií fyziky. Úvodní partie se týká klasické mechaniky. V rámci klasické mechaniky, která je pomyslnou vstupní bránou do studia fyziky vůbec, se studenti seznámí s kinematikou hmotného bodu, dynamikou hmotného bodu, soustavy hmotných bodů či tuhého tělesa. Studenti by si měli osvojit takové znalosti z klasické mechaniky, aby byli schopni řešit základní úlohy spojené s popisem mechanických soustav, se kterými se setkají v průběhu dalšího studia. Dále by studenti měli získat základní přehled o kvantové mechanice a z pásové teorie pevných látek. Na těchto znalostech budou stavět další povinné předměty zejména teorie elektronických prvků a teorie elektromagnetického pole. Na těchto znalostech navíc staví navazující předmět Fyzika II. Znalosti z předmětu mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během dalšího studia.

Požadavky:

Zkoušku lze skládat po udělení zápočtu. Podmínkou získání zápočtu je:

Účast na laboratorních cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů z měření a vypracování zápočtové písemné práce.

Podrobnější informace na

http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD2B02FY1_zs2015.doc

Osnova přednášek:

1.Fyzikální veličiny, rozměrová analýza, typografie, vektory, inerciální souřadnicová soustava.

2.Kinematika hmotného bodu (přímočarý pohyb, pohyb po kružnici a obecný křivočarý pohyb).

3.Newtonovy pohybové zákony, inerciální a neinerciální vztažné soustavy.

4.Pohybové rovnice v inerciálních i neinerciálních soustavách.

5.Práce, výkon, konzervativní silová pole, kinetická a potenciální energie. Zákon zachování mechanické energie.

6.Využití potenciální a kinetické energie při sestavování pohybových rovnic.

7.Centrální silové pole, pohyb v centrálním silovém poli, Keplerovy zákony.

8.Newtonův gravitační zákon, gravitační pole soustavy hmotných bodů a těles se spojitě rozloženou hmotou. Intenzita a potenciál gravitačního pole. Energie gravitačního pole.

9.Mechanické kmitavé soustavy. Netlumený a tlumený mechanický lineární oscilátor. Vynucené kmity. Rezonance výchylky a rychlosti.

10.Soustava hmotných bodů, izolovaná a neizolovaná soustava hmotných bodů, I. a II. věta impulzová, zákon zachování hybnosti, momentu hybnosti a mechanické energie pro soustavu hmotných bodů. Hmotný střed a těžišťová soustava.

11.Tuhé těleso, obecný pohyb tuhého tělesa, pohybové rovnice tuhého tělesa, otáčení tělesa kolem pevné osy a pevného bodu.

12.Úvod do kvantové mechaniky - záření absolutně černého tělesa, fotoelektrický jev, Comptonův jev, Bohrův model atomu.

13.Vlnové vlastnosti částic, Schrödingerova rovnice, Heisenbergovy relace neurčitosti, částice v potenciálové jámě, tunelový jev.

14.Kvantová čísla, pásová teorie pevných látek, základní struktury pevných látek

Osnova cvičení:

1. Úvodní výklad (bezpečnost práce, seznámení s úlohami a laboratorním řádem).

2. Měření vybraných úloh podle seznamu, uvedeného v textu pokynů k předmětu na http://fyzika.feld.cvut.cz/~plocek/AD2B02FY1_zs2015.doc

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kubeš P., Kyncl Z., FYZIKA I, Vyd. ČVUT Praha, 2003,třetí vydání

2. Jelen J., FYZIKA II, Vyd. ČVUT Praha, 1998, vydání druhé přepracované

3. Pekárek S., Murla M., Fyzika I - semináře, Vyd. ČVUT Praha, 1997, druhé vydání

4. Kulhánek P., Malinský K., Murla M., Pekárek S., Plocek J.: Fyzika 2 - Semináře, Vyd.ČVUT Praha, 2002, první vydání

5. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

6. Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

7. Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/AD2B02FY1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1190506.html