Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elektromagnetická kompatibilita teleinformatických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32EKT ZK 4 3P + 0S česky
Přednášející:
Lukáš Vojtěch (gar.)
Cvičící:
Lukáš Vojtěch (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět poskytuje průřez oborem Elektromagnetická kompatibilita - EMC, a to zejména z hlediska telekomunikačních a výpočetních zařízení a systémů. Zabývá se problematikou EMC interferencí i EMC odolností a jejich měřením a testováním. Dále však obsahuje i nové přístupy k problematice EMC pevných instalací, zejména pro budování a provoz inteligentních budov, EMC normalizaci pro technická zařízení i EMC hygienické normy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP32EKT

Požadavky:

Studenti dostanou úkol ve formě překladu odborného článku z problematiky EMC. Překlad je prováděn z cizího jazyka do českého jazyka. Kontroluje se též správné užívání českého názvosloví. Překlad je nutno odevzdat do termínu zkoušky. Pak je nutné absolvovat o daném tématu diskuzi, která musí potvrdit zvládnutí této problematiky.

Předmět je zakončen úspěšně složenou zkouškou.

Osnova přednášek:

Základní pojmy, rušivé zdroje, šíření rušení po vedeních a ve volném prostoru, metody omezování rušení, měření rušení na straně zdrojů (přístroje a metody), elektromagnetická odolnost dálkových, lokálních a přístrojových systémů, metody testování elektromagnetické odolnosti, normalizace EMC, EMC zkušebnictví v českých telekomunikacích, EMC analýza a prognostika, EMC biologických objektů a EMC hygienické normy. Problematika „pevných instalací“ z hlediska EMC.

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou. Organizuje se exkurze do EMC laboratoře na KTT FEL ČVUT.

Cíle studia:

Studenti doktorského studia všech elektrotechnických oborů by měli získat základní přehled o problematice „ekologie elektrotechniky“. Jde zejména o metody zkoušení výrobků z hlediska jejich rušivého vyzařování a elektromagnetické odolnosti, EMC analýzu a prognostiku, EMC pevných instalací a EMC hygienických doporučení.

Studijní materiály:

Vaculíková a kol. Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů, GRADA, Praha 1998

Habiger u. a. Elektromagnetische Vertraglichkeit, Verlag Technik Berlin - Munchen,1992

Svoboda, J. EMC stavebních objektů, Didaktický program v rámci inovace předmětu FRVŠ ČVUT FEL KTT, prosinec 2010

Svoboda, J. EMC biologických systémů, Didaktický program v rámci inovace předmětu FRVŠ, ČVUT FEL KTT, prosinec 2010

Poznámka:

Zatím se nepředpokládá výuka v angličtině

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11739004.html