Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mikroekonomie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MIK1 Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Ivo Koubek, Sherzod Tashpulatov
Cvičící:
Ivo Koubek, Sherzod Tashpulatov
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Mikroekonomie je souborem teorií, které slouží k porozumění procesům alokace vzácných zdrojů při jejich alternativním využívání. Mikroekonomie vysvětluje úlohu cen a trhů v těchto procesech a objasňuje chování ekonomických subjektů. Přednášky z mikroekonomie I sestávají především z úvodu do mikroekonomie, teorie spotřebitele, teorie firmy a teorie her.

Požadavky:

POŽADAVKY:

1) Napsat úspěšně 1. a 2. písemný test z Mikroekonomie I (z každého testu alespoň 50% bodů ze všech možných). 2) Docházka alespoň 80%.

3) Složit závěrečnou písemnou zkoušku (alespoň 50%).

Osnova přednášek:

OSNOVA PŘEDNÁŠEK

1. Základní ekonomické pojmy a ekonomické modely. Hranice výrobních možností. Absolutní a komparativní výhody.

2. Trh a různé druhy trhů. Tržní rovnováha. Různé druhy statků.

3. Odvozování tržní poptávky a tržní nabídky. Důchodová a cenová elasticita poptávky. Cenové indexy.

4. Úvod do teorie spotřebitele. Spotřebitelský přebytek. Rozpočtové omezení spotřebitele. Užitek, funkce užitku a její vlastnosti. Indiferenční křivka. Preference spotřebitele a jejich uspořádání. Různé typy preferencí. Spotřebitelský výběr. Komparativní statika: Změny důchodu a cen a poptávky. Substituční a důchodový efekt cenové změny.

5. Rozložení spotřeby v čase a úroková míra. výběr. PV, FV. Mezičasový spotřebitelský výběr.

6. Úvod do teorie firmy. Přebytek výrobce. Celkový přebytek. Fixní a variabilní náklady. Produkční analýza, náklady firmy.

7. Dokonala konkurence.

8. Monopole. Náklady mrtvé váhy.

9. Monopolistická konkurence.

10. Kapitálový trh, investice a výrobní možnosti spotřebitele. Spotřebitel jako subjekt nabízející práci. Funkce nabídky práce. Externalita a různé druhy statků v souvislosti s externalitou.

11. Základy teorie her. Nashova rovnováha v čistých a smíšených strategiích pro statické hry.

Osnova cvičení:

1. Úvod do optimalizace. Formulace optimalizačního problému.

2. Množiny, funkce, vlastnosti řešení, Lagrangeova metoda, komplementární podmínky optima.

3. Různé typy preferencí, užitkové funkce pro různá preferenční uspořádání.

4. Procvičování: Spotřebitelský výběr, poptávky.

5. Odvozováni důchodových a cenových elasticit poptávek. Počítání substitučního a důchodového efektu.

6. Odvozování hicksovských poptávek a nepřímých užitkových funkcí, užití Shephardovy věty.

7. Odvozování nepřímých užitkových funkcí, užití Royovy identity, příklady na Slutského rovnici.

8. Měření kompenzujících a ekvivalentních variací pomocí výdajové funkce.

9. Příklady na projevené preference a cenové indexy; čisté poptávky a efekt počátečního vybavení

10. Příklady: nabídka práce, PV, FV, mezičasový výběr, reálná úroková míra a hodnocení investic, výběr za nejistoty, optimální pojištění.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti budou znát strukturu mikroekonomické analýzy, její předměty a metody. Zejména různé modely spotřebitele, různé modely trhu a základy teorie her.

Na prvním cvičení probereme úvod do optimalizace a formulaci optimalizačního problému (případ funkce jedné proměnné). Cvičení budou probíhat podle látky z přednášek. Proto prosím docházka je povinná.

Schopnosti:

Používat základní nástroje mikroekonomické analýzy, využívat postupy odvozené z těchto modelů k řešení ekonomických úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Frank, Robert H.: Mikroekonomie a chování, Svoboda-Libertas,1. vydání, 1995.

[2] Varian, H. R.: Mikroekonomie, moderní přístup, český překlad, Victoria publishing, první vydání, 1995.

Doporučená literatura:

[3] Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, Prentice Hall, třetí vydání, 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11347205.html