Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy dozimetrie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZDO1 Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Historický vývoj, současný stav a úkoly dozimetrie ionizujícího záření, přehled dozimetrických veličin a jednotek. Veličiny a jednotky užívané při popisu zdrojů, pole a interakce záření, přenosu energie, absorpce energie a ionizace. Základy biologických účinků ionizujícího záření a nejnovější radiologické veličiny vycházející z doporučení ICRP a ICRU.

Požadavky:

Předmět 16URF1

Osnova přednášek:

1. Historický přehled vývoje dozimetrie od objevu ionizujícího záření do dneška. Současné postavení dozimetrie a její úkoly.

2. Terminologie, veličiny a jednotky v jaderné fyzice a dozimetrii - základní pojmy

3. Zdroje ionizujícího záření a veličiny, které je popisují. Aktivita a veličiny z ní odvozené- definice, jednotky a výpočet. Emise zdroje.

4. Pole záření - veličiny a jednotky užívané pro popis pole přímo ionizujícího a nepřímo ionizujícího záření, rovnováha záření a rovnováha nabitých částic.

5. Interakce přímo ionizujícího záření s látkou - veličiny popisující interakci přímo ionizujícího záření s látkou. Lineární přenos energie, brzdná schopnost.

6. Interakce nepřímo ionizujícího záření s látkou. Součinitel zeslabení, přenosu energie a absorpce energie. Vztahy mezi těmito veličinami.

7. Veličiny pro popis ionizačních účinků záření.

8. Veličina expozice, její definice a historický vývoj.

9. Definice kermy a důvody jejího zavedení. Výpočet kermy pro fotonové záření. Vztah mezi expozicí a kermou.

10. Sdělená energie a dávka - definice a výpočet. Porovnání dávky s expozicí a kermou pro různé situace.

11. Mikrodozimetrické veličiny - měrná a lineální energie. Rozdíly mezi stochastickými a nestochastickými veličinami v dozimetrii.

12. Biologické účinky ionizujícího záření. Křivky přežití, relativní biologická účinnost, ekvivalentní dávka, efektivní dávka a veličiny z nich odvozené.

13. Operační veličiny k monitorování osob a pracovního prostředí. Systém ochrany před zářením. Usměrňování dávek a dávkové limity.

Osnova cvičení:

1. Interakce částic

2. Statistika v radiační fyzice

3. Aktivita

4. Hmotnostní aktivita

5. Radioaktivní rovnováha

6. Emise zdroje

7. Fluence a tok částic

8. Účinné průřezy

9. Interakce fotonu a neutronů

10. Zeslabení svazku záření gama

11. Stínění záření

12. Test

Cíle studia:

Znalosti:

Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:

Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992

Doporučená literatura:

[2] Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, J. Sabol, Skripta ČVUT 1996

[3] ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika

[4] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11307405.html